SFINX667 – PRIMUL BLOG DIN ROMÂNIA SANCŢIONAT ! ( II )

SFINX667 – PRIMUL BLOG DIN ROMÂNIA SANCŢIONAT ! ( II )

ciocan-judecator-2-shutte

În conformitate cu legislaţia în vigoare, constat că, mi-au fost încălcate mai multe drepturi , răspunsul meu public este :

Mi-au fost încălcate :

d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
e) dreptul la demnitate in munca;
f) dreptul la securitate si sanatate in munca;

– dreptul la exprimare a opiniei personale

– ştirbirea autorităţii şi lezarea imaginii, în special în relaţiile cu copii/tineri , precum şi cu  colegii, societate

Legea nr. 53/2003 Codul muncii

(publicata in Monitorul Oficial nr. 72 din 5 februarie 2003)

Art. 5.
(1) In cadrul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii si angajatorii.
(2) Orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat, bazata pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala, este interzisa.
(3) Constituie discriminare directa actele si faptele de excludere, deosebire, restrictie sau preferinta, intemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevazute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrangerea ori inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii drepturilor prevazute in legislatia muncii.
(4) Constituie discriminare indirecta actele si faptele intemeiate in mod aparent pe alte criterii decat cele prevazute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminari directe.

Art. 6.
(1) Orice salariat care presteaza o munca beneficiaza de conditii de munca adecvate activitatii desfasurate, de protectie sociala, de securitate si sanatate in munca, precum si de respectarea demnitatii si a constiintei sale, fara nici o discriminare.
(2) Tuturor salariatilor care presteaza o munca le sunt recunoscute dreptul la plata egala pentru munca egala, dreptul la negocieri colective, dreptul la protectia datelor cu caracter personal, precum si dreptul la protectie impotriva concedierilor nelegale.

Art. 7.
Salariatii si angajatorii se pot asocia liber pentru apararea drepturilor si promovarea intereselor lor profesionale, economice si sociale.

Constitutia Romaniei
„Art. 22 (1)
Dreptul la viata, precum si dreptul la integritatea fizica si psihica ale persoanelor sunt garantate.
Art. 38 (2)
Salariatii au dreptul la protectia sociala a muncii. Masurile de protectie privesc securitatea si igiena muncii, regimul de munca al femeilor si al tinerilor, instituirea unui salariu minim pe economie, repausul saptamanal, concediul de odihna platit, prestarea muncii in conditii grele, precum si alte situatii specifice.”

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati
(publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 301 din 8 mai 2002)

Legea nr. 319 privind securitatea si sanatatea in munca

CAPITOLUL III
Obligatiile angajatorilor

SECŢIUNEA 1
Obligatii generale ale angajatorilor

Art. 6. – (1) Angajatorul are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor in toate aspectele legate de munca.
(2) In cazul in care un angajator apeleaza la servicii externe, acesta nu este exonerat de responsabilitatile sale in acest domeniu.
(3) Obligatiile lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu aduc atingere principiului responsabilitatii angajatorului.
Art. 7. – (1) In cadrul responsabilitatilor sale, angajatorul are obligatia sa ia masurile necesare pentru:
a) asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor;
b) prevenirea riscurilor profesionale;
c) informarea si instruirea lucratorilor;
d) asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca.
(2) Angajatorul are obligatia sa urmareasca adaptarea masurilor prevazute la alin. (1), tinand seama de modificarea conditiilor, si pentru imbunatatirea situatiilor existente.
(3) Angajatorul are obligatia sa implementeze masurile prevazute la alin. (1) si (2) pe baza urmatoarelor principii generale de prevenire:
a) evitarea riscurilor;
b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
c) combaterea riscurilor la sursa;
d) adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea posturilor de munca, alegerea echipamentelor de munca, a metodelor de munca si de productie, in vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat si a diminuarii efectelor acestora asupra sanatatii;
e) adaptarea la progresul tehnic;
f) inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin periculos;
g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sa cuprinda tehnologiile, organizarea muncii, conditiile de munca, relatiile sociale si influenta factorilor din mediul de munca;
h) adoptarea, in mod prioritar, a masurilor de protectie colectiva fata de masurile de protectie individuala;
i) furnizarea de instructiuni corespunzatoare lucratorilor.
(4) Fara a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, tinand seama de natura activitatilor din intreprindere si/sau unitate, angajatorul are obligatia:
a) sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si la amenajarea locurilor de munca;
b) ca, ulterior evaluarii prevazute la lit. a) si daca este necesar, masurile de prevenire, precum si metodele de lucru si de productie aplicate de catre angajator sa asigure imbunatatirea nivelului securitatii si al protectiei sanatatii lucratorilor si sa fie integrate in ansamblul activitatilor intreprinderii si/sau unitatii respective si la toate nivelurile ierarhice;
c) sa ia in considerare capacitatile lucratorului in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in munca, atunci cand ii incredinteaza sarcini;
d) sa asigure ca planificarea si introducerea de noi tehnologii sa faca obiectul consultarilor cu lucratorii si/sau reprezentantii acestora in ceea ce priveste consecintele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de conditiile si mediul de munca;
e) sa ia masurile corespunzatoare pentru ca, in zonele cu risc ridicat si specific, accesul sa fie permis numai lucratorilor care au primit si si-au insusit instructiunile adecvate.
(5) Fara a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, atunci cand in acelasi loc de munca isi desfasoara activitatea lucratori din mai multe intreprinderi si/sau unitati, angajatorii acestora au urmatoarele obligatii:
a) sa coopereze in vederea implementarii prevederilor privind securitatea, sanatatea si igiena in munca, luand in considerare natura activitatilor;
b) sa isi coordoneze actiunile in vederea protectiei lucratorilor si prevenirii riscurilor profesionale, luand in considerare natura activitatilor;
c) sa se informeze reciproc despre riscurile profesionale;
d) sa informeze lucratorii si/sau reprezentantii acestora despre riscurile profesionale.
(6) Masurile privind securitatea, sanatatea si igiena in munca nu trebuie sa comporte in nicio situatie obligatii financiare pentru lucratori.

Constitutia Romaniei iti acorda, prin art. 29 si 30 dreptul la libertatea constiintei, respectiv dreptul la libera exprimare.

“ARTICOLUL 29
(1) Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale.

(2) Libertatea conştiinţei este garantată; ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc.

(3) Cultele religioase sunt libere şi se organizează potrivit statutelor proprii, în condiţiile legii.

(4) În relaţiile dintre culte sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acţiuni de învrăjbire religioasă.

(5) Cultele religioase sunt autonome faţă de stat şi se bucură de sprijinul acestuia, inclusiv prin înlesnirea asistenţei religioase în armată, în spitale, în penitenciare, în azile şi în orfelinate.

(6) Părinţii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine.

ARTICOLUL 30
(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.

(2) Cenzura de orice fel este interzisă.

(3) Libertatea presei implică şi libertatea de a înfiinţa publicaţii.

(4) Nici o publicaţie nu poate fi suprimată.

(5) Legea poate impune mijloacelor de comunicare în masă obligaţia de a face publică sursa finanţării.

(6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.

(7) Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.

(8) Răspunderea civilă pentru informaţia sau pentru creaţia adusă la cunoştinţă publică revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestării artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, în condiţiile legii. Delictele de presă se stabilesc prin lege. ”

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

(publicata in Monitorul Oficial nr. 663/23 octombrie 2001)

Art. 1.
Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei.

( se respectă conţinutul acestei legi , mi ales ăn cazul unei persoane ce a fost vătămate, prin vătămare se înţelege inclusiv lezarea demnităţii, ameninţările, etc. )

06pd2063_m

În cazul controalelor inopinate, a verificărilor efectuate de către corpuri de control în instituţiile publice, datoria întregului personal angajat , şi mai ales a conducerii este de a manifesta transparenţă, de a nu obstrucţiona în nici un fel accesul la absolut toate informaţiile !!!

Datoria , principala îndatorire a conducerii instituţiilor din sistemul de protecţie socială – protecţia copilului, este INTERESUL SUPERIOR AL COPILULUI, buna desfăşurarea a activităţii, prin aceasta neînţelegându-se favorizarea unor rude, pieptănarea unor orgolii şi nici a fi părtinitor în luarea unor decizii , necum interese de altă natură .

Este înjositor , incalificabil ca în mileniul III, copiii să fie folosiţi ca masă de manevră, manipularea acestora în rezolvarea unor conflicte între adulţi este cea mai mare dovadă de lipsă de logică, mai cu seamă când într-un conflict nu au fost implicaţi copii, nu au fost prezenţi. Datoria noastră, a angajaţilor din sistemul de protecţie a copilului este să încercăm prin toate modalităţile să formăm personalităţi, să descoperim în fiecare copil potenţialul posedat şi să-l fructificăm, să educăm, să-i reintegrăm familial, să îi supraveghem, să-i îndrumăm, … toate acestea prin dăruire, constanţă în hotărâri, seriozitate, implicare, responsabilizare .  Îndatoririle noastre sunt corectarea şi atenuarea a tot ceea ce se poate viz a viz de manifestările comportamentale, îmbunătăţirea condiţiilor lor de trai , să nu uităm că noi, nimeni de altfel, nu putem suplini părinţii, niciodată, dar putem fi un sprijin pentru ei, prin sprijin înţelegându-se a fi lângă ei inclusiv atunci când greşesc, dar să le explicăm ce nue bine şi în nici un caz să nu încurajăm comportamentele deviante . Bunăstarea copiilor trebuie să primeze, nu interesele noastre .

Nimeni nu este mai presus de lege, absolut nimeni, de justiţia divină şi propria noastră conştiinţă nu putem fugi , avem o datorie morală faţă de copii, să nu-i minţim, în nici un fel, cu nici un scop, pentru că minciuna noastră se va oglindi în ochii lor mai târziu … Mizeriile nu pot fi ascunse sub preş mult timp, pentru că se adună şi vor ieşi singure la suprafaţă, ticăloşiile şi minciuna nu pot dura la nesfârşit, toate au o limită, un capăt, oare nu e timpul să ne gândim la reforma atât de aşteptată în sistemul de protecţie al copilului ?

Da, voi continua să militez pentru iniţierea unei legi prin care să li se interzică înalt funcţionarilor publici şi directorilor de Direcţii Generale pentru Protecţia Drepturilor Copilului să-şi încadreze rudele de gradul I,  II şi III în sistem, tocmai pentru o mai mare transparenţă, pentru eliminarea tuturor suspiciunilor, pentru ca în sistemul de protecţie să se formeze profesionişti nu ” specialişti ”, poate în acest mod vom avea cu toţii mai mult timp în interesul superior al copilului şi nu se va mai limita nimeni doar la a-l trâmbiţa pentru că ” sună ” frumos, poate că nu va mai pierde nimeni timpul bătând câmpii şi pierzând timp preţios cu ” dosare de cauză ce cuprind extrase de pe blogul personal şi comenturi ” , şi în ceea ce mă priveşte direct, pe mine una nu m-ar deranja şi nici dezavantaja în vreun fel o altă lege care să interzică propaganda politică în sistemul de protecţie a copilului … !

Dispoziţia prin care o angajată ameninţată repetat, jignită şi umilită , este sancţionată disciplinar cu ” reducerea salariului de bază pe o durată de 3 luni cu 10% pentru că ” a fost depus la comisia de cercetare un dosar de cauză ce cuprinde extrase de pe blogul personal ” şi acuzaţia ABERANTĂ prin care se recunoaşte că sancţiunea vizează ” divulgarea secretului profesional cu ocazia inspecţiei prezente în instituţie ” ( corp de control cu atribuţii în acest sens ) este dovada incompetenţei cuiva, clar, nu a mea ! Cum adică ? Recunoaşteţi că într-o instituţie publică din România, în anul de graţie 2008, un angajat a rupt LEGEA TĂCERII drept care îl amuţiţi sancţionându-l ? Aveţi ceva de ascuns ? Eu nu !

Pentru celelalte ” detalii ” din fiţuica mai sus pomenită vom solicita daune morale şi acei bani vor fi folosiţi pentru petrecerea timpului liber al copiilor, poate reuşim să-i adunăm de pe străzi la ore târzii şi angajăm o firmă de pază, dacă la poarta instituţiei nu se poate face faţă nici măcar minorilor. Şi aceasta e o informaţie de interes public, pentru că încă mai scriu ziarele şi încă se mai prezintă la ştiri cazuri de copii instituţionalizaţi plecaţi fără învoire şi mai întreb încă o dată, rolul nostru care mai este dacă ei ajung să-şi facă legea sau să se formeze pe străzi, frecventând anturaje dubioase şi nimeni nu-i întreabă de sănătate ?

Articolele publicate în presa locală şi presa centrală sunt un prilej  de a ne revizui problemele cu care ne confruntăm în interiorul sistemului, poate se va găsi cineva care să ştie să administreze şi să gospodărească banul public cum trebuie !

Funcţionarii publici sunt plătiţi din buzunarul contribuabililor, da, declaraţiile de avere sunt informaţii de interes public şi trebuie să conţină toate datele, absolut toate, onorat conducerile direcţiilor din protecţia copilului beneficiază de telefon de servici, de maşină de servici, de carburant, de multe … important rămâne să nu se mai întindă coarda, să dăm copiilor ce e al copiilor şi dreptul la cuvânt celor care au în adevăr de spus ceva !

Cine are timp de pierdut pentru a ” sanciona bloguri ”, pentru a abera, pentru a impune ordine aiuristice şi pentru a impune legea tăcerii faţă cu corpurile de control, cu siguranţă acela nu are nimic de zis în protecţia copilului, deci locul său e în altă parte !

Are curaj oare  autoarea aberantei sancţiuni să acţioneze în instanţă : caon, Cotidianul, Ziua, Ghimpele, Jurnalul, Gardianul , etc . ?

” a găsit cu cale să sancţioneze pe cineva care a preluat aceste articole, care îi este mai la îndemână, asupra căruia are posibilitatea de a manipula instrumentele de presiune, conducând într-un mod arbitrar şi dictatorial instituţia aferentă. ”  ( Gabriela Savitsky )

” Acei oameni (oare pot sa le spun asa?) au intrat in conflict cu o femeie care si-a dedicat viata acestei misiuni. E normal …doar nu au aceleasi scopuri. Ea incearca atat cat poate si stie sa faca bine copiilor …ei isi fac bine lor si rudelor pe care le-au bagat in sistem. Tocmai pentru ca sunt convins ca un om care scrie atat de sincer cum scrie Sibilla si pentru ca raman pana pun mainile pe piept si miros trandafirii la radacina jurnalist nu voi accepta cenzura PROPUN SA PROTESTAM TOTI BLOGGERII IMPOTRIVA UNUI VIOL DE INTELECT SI DE PROPRIETATE. ”

( Mile Cărpenişan )

” De fapt, este vorba de sancţionarea unui cetăţean care a sesizat neregulile din sistem. Se întâmplă în fiecare zi undeva în ţara asta. Acum s-a întâmplat în mediul virtual şi mă bucur că există o solidarizare a blogherilor. Haideţi să vorbim mai puţin şi să facem mai mult. Haideţi să ne punem mintea la contribuţie, poate împreună găsim soluţii. Altfel suntem ca ei, politicienii de orice culoare, care vorbesc mult şi fac puţin. Haideţi măcar dacă nu o vom ajuta cumva la modul concret (s-ar putea ca mâine să uităm cei mai mulţi dintre noi) , să învăţăm naibii ceva din povestea asta care miroase de la o poştă a dictatură. O dictatură dusă spre noi culmi de oamenii sistemului. Haideţi să facem ceva concret, nu neaparat ca şi blogheri (căci mâine s-ar putea să nu mai fim unii ori alţii din varii motive), ci ca şi cetăţeni ai unei ţări care se pretinde democrată. ”

( Crina Dunca )

” Bloggingul a devenit un instrument util al celor care au ceva de spus, care vor, pot si au curajul sa atraga atentia asupra neregulilor. Comunicarea prin internet isi dovedeste tot mai mult forta. Contactele care se realizeaza prin blogging ne ajuta sa comunicam nemijlocit cu personalitati, factori de decizie din diverse domenii si ca atare avem ocazia sa influentam in bine schimbarea societatii.

Vestea proasta este ca bloggerii care au acest curaj de a atrage atentia asupra derapajelor, coruptiei si nepotismului din cadrul unor institutii publice au inceput sa fie sanctionati. Si nu oricum, ci prin sanctiuni ale unor comisii de disciplina care fac referire in mod explicit la scrierile de pe blogul personal al angajatilor ca proba ce sta la baza deciziei acestora. ”

( Victor Babiciu )

” In “celebrul” judet Caras-Severin libertatea de exprimare este un detaliu, pentru unii, desigur. Pentru a intelege mai multe, va recomand blogul Sibillei (http://sfinx667.wordpress.com/) care are nevoie, cred, de sustinerea noastra, a tuturor. Desi acest judet are un “specific” aparte, cred ca, totusi, el face parte dintr-o tara europeana. Daca nu e asa, atunci responsabilitatea revine institutiilor statului. Sper ca ele sa functioneze si in campaniile electorale… ”

( Vio Bota )

” FMM. Ce libertate de exprimare, ce drepturi ale omului… Un abuz revoltator http://sfinx667.wordpress.com/2008/11/21/sfinx667-primul-blog-din-romania-sanctionat-i/ ”

( Alexandru Petria )

” Nu este o poveste. Este un fapt cat se poate de real. Credeam ca Libertatea de expresie a fost castigata in Romania. Spuneam in postul anterior ca este necesara o reala separatie a puterilor in stat si ca a venit timpul ca abuzurile sa inceteze. Din pacate abuzurile in administratia publica se intampla chiar si in cadrul institutiilor si nu numai in relatia institutie-cetatean. Un functionar public a fost sanctionat pentru ca a postat  informatii asa zis “confidentiale” pe blogul personal.  In alte tari au fost bloggeri inchisi pentru opiniile lor insa cel putin acolo nu este democratie. ”

( Nati Meir )

” Cei care încearcă să abuzeze de drepturi fundamentale ale omului, dreptul la opinie, drept prevăzut de lege, drept care prevede că orice cetăţean este dator de a scoate în evidenţă, abuzuri sau orice faptă care afectează drepturile, libertatea şi calitatea vieţii celorlalţi cetăţeni, este necesară aducerea lor la cunostiinţă publică şi ulteriior scoaterea lor din sistemul public, politic, etc.

Cei responsabili trebuiesc sacţionaţi, dacă nu au depăşit linia de demarcaţie dintre civil şi penal, pe linie civilă, iar dacă au depăşit această linie, de legea penală . Trebuie să aducem la cunoştinţa cetăţenilor abuzurile şi încălcările de lege, ca în această ţară să fie respectată legea si normele de convieţuire, de bun simnţ. Dacă este necesar, vom internaţionaliza problemele de care instituţiile statului de drept din Romania nu sunt interesate să le sancţioneze din diverse motive. ”

( Viorel Muha )

” Invocarea ’secretului profesional” de catre o institutie publica este un cretinism juridic. ”

( Alex. Dumitrascu )

….

Vă mulţumesc tuturor !!!

– va urma –

Sibilla Poesis

informaţii preluate de pe http://www.legislatiepentrudemocratie.ro

imagini preluate de pe google.ro

Despre Sibilla

sibilla_poesis@yahoo.com
Acest articol a fost publicat în Atitudini, Pilde şi „aduceri aminte”... și etichetat , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

25 de răspunsuri la SFINX667 – PRIMUL BLOG DIN ROMÂNIA SANCŢIONAT ! ( II )

 1. Felicitari . Bine spus . Felicitari pentru curaj. In Romania de astfel de oameni avem vevoie.

  Apreciază

 2. Pingback: Dosar cu blog&Blog cu dosar « Isabellelorelai’s Weblog

 3. corinacretu zice:

  Draga Sibilla, sunt cu tot sufletul alaturi de tine si te rog sa imi spui cu ce pot ajuta. Curaj si ai grija de tine.

  Apreciază

 4. Marcel zice:

  Nu va poate cere nimeni sa va desfiintati blogul.
  Dar, poate ca raul in societatea noastra este mai adanc si nu are culoare politica.

  Cu tot respectul.

  Apreciază

 5. dadatroll zice:

  Da cui naibai pasa?

  Apreciază

 6. Vania zice:

  Mă gândeam că aceleaşi materiale se pot pune şi pe un blog terţ, asupra posesorului căruia să nu aibă nicio putere prigonitorii…
  Am şi vorbit în sensul ăsta cu cineva, oferindu-mă ca gazdă.

  Oricum, în tribunal nu au niciun sorţ de izbândă cei cu sancţiunile.

  Apreciază

 7. leo zice:

  păi e pe un terţ… 😉

  Apreciază

 8. corinacretu zice:

  Sibilla, ai grija de sanatatea ta, am vorbit serios, e cel mai important – pt tine si pt copilul tau. Nedreptatile si abuzurile trebuie sanctionate si sper sa ne mobilizam cu totii sa avertizam autoritatile locale. Cei carora le pasa.. O seara frumoasa!

  Apreciază

 9. SkyRain zice:

  Am adăugat şi eu câteva reacţii de pe forumuri şi bloguri aici.

  Apreciază

 10. leo zice:

  Poate pe Corina să o asculţi…

  Apreciază

 11. SkyRain zice:

  Sibilla, fac şi eu săpături… Am intrat pe site-ul DGASPC Caraş-Severin care e gol de fapt. În schimb, bannerul de la trafic.ro (trafic ranking) aparţine firmei S.C. A&C MAYA IMPEX S.R.L. cu sediul în Reşiţa. Mie nu-mi spune nimic toată chestia asta, însă nu mi se pare normal. Poate tu vezi vreo legatură.
  Numai bine

  Apreciază

 12. sfinx667 zice:

  Vă mulţumesc frumos, tuturor !
  @CORINA CREŢU,
  Mulţumesc frumos, ştiu că-mi eşti alături, mereu eşti aproape de oameni,pentru că eşti un OM deosebit, pentru că ai acea intuiţie şi pricepere la oameni, cum rar se întâlneşte !
  Voi încerca să rezist, nu mă opresc, au trecut pe ceva siteuri la întinarea memoriei copilaşului meu decedat !
  Ca să vedeţi până unde merg cu ticăloşia şi mizeriile !
  Numai şi numai ca să-şi gâdile orgoliile şi să demonstreze că scenariile lor, n-ar fi scenarii …. vă daţi seama ce fel de personaje poartă ” grija ” copiilor defavorizaţi ?
  Da, Corina, mi se trimit totfelul de mişelii pe toate căile … mărog pentru sufletele lor, să-şi găsească liniştea pe undeva, cândva , caracterul, nu se poate cumpăra cu bani, ce să-i faci .
  O nouă săptămână mai bogată-n realizări, ţie, viitor Preşedinte al românilor şi Felicitări, pentru toate împlinirile de până acum, le meriţi !!!
  respecte şi preţuire, dragă prietenă, OM MINUNAT,
  Sibilla
  @Isabellelorelai,
  Mulţumesc frumos !
  Încurajările şi solidaritatea ta sunt binevenite, multe împliniri de suflet şi un coşuleţ de zâmbete sibiline,
  preţuire,
  Sibilla
  @Stefan Steiner,
  Vă mulţumesc frumos, domnule Steiner, şi dumneavoastră aveţi curaj şi mai ales aveţi dreptate !
  Elly va ajunge în cele din urmă acolo unde-i e locul, la familia dumneavoastră, nimeni nu e nemuritor pe funcţie, nu aţi greşit cu absolut nimic !
  stimă şi respecte,
  Sibilla
  @Marcel,
  aveţi dreptate, nu mi se cere să-mi şterg blogul, mi se impune legea tăcerii, adică să numai fiu eu, adevărat, să devin complice ticăloşiilor prin tăcere, aşa este !
  Da , răul nu are coloratură politică, adevărat ! Numai că onorat conducerea a schimbat deja nişte culori, eu încă şed şi cumpnesc pe margini, iar a fi migrator şi a-ţi tot schimba culoarea, numai ca să rămâi răstignit pe o funcţie, nu cameleonism se cheamă ?
  Mă şi mir cum i-a tunat şi i-a adunat în Caraş, numai cameleoni unul şi unul, zâsăi eu bine, plaţurile ” divelor ” şi ” prinţişorilor ”, putea să ne ierteDoamne, Doamne, da ne-a dat şi tartorii, totpe aci … eh, domnule marcel, dă şi El Tatăl cui poate să ducă , nu ?
  Vă mulţumesc frumos pentru vizită, vă respect şi vă citesc cu drag, acolo unde am a învăţa, vă asigur că iau notiţe, ca în cazul domniei dumneavoastră ! O seară senină !
  respecte,
  Sibilla
  @dadatroll,
  mie, ţie, Corinei Creţu, leo, …. ştii că suntem mulţi cărora ne pasă, într-o zi va fi altfel, or obosi şi ei tartorii şi s-or îneca cu propriul venin …
  Uf, că nu mă plac rea …
  Numai bine, prietene şi îţi mulţumesc !
  respecte,
  Sibilla
  @Vania,
  Aici scriu, unde naiba s-a mai auzit de Sfinx plecat la plimbare, hm ? Au nu–i treaba ” divelor” să bântuie ?
  Tot n-au priceput că nu vor reuşi să mă intimideze, nu am greşit nu permit pumnul în gură !
  Doamne, în ce chinuri s-or zbate când va începe a-i mustra conştiinţa … toţi ştiu că am dreptate , toţi ! Şi vine timpul, apoi vârsta, când funcţia nu le va mai fi umbrelă, atunci vor fi doar ei cu ei … singuri, cu faptele lor …
  Mulţumesc frumos,vania, o seară minunată !
  respecte,
  Sibilla
  @SkyRain,
  Mulţumesc frumos, suflet deosebit 🙂
  Faceţi cercetări, săpaţi, eu una nu opresc pe nimeni şi nu am nimic de ascuns, dar, veţi descoperii chestii de or să vă facă să recunoaşteţi că-s venită din altă lume, de am rezistat atâţia ani în mijlocul acestei … să-i zicem încrengătură pe sistem piramidal 😉 🙂
  Mie îmi convine să tot săpaţi, ei se chinuie să-mi demonstreze cică nebunia, voi trageţi concluziile, am deschis o uşă, poftiţi …
  Dictatura e la ea acasă pe aci, dovadă tot ce scrie presa şi trăiesc unii dintre noi .
  Seară minunată îţi doresc, împliniri şi fie ca binele să izbândească, poate intervine EL, atunci i-om vedea ce ” tari ” sunt !
  preţuire,
  Sibilla
  @duşo Leo,
  O ascult pe Corina, aşa e, iau tratamentul, mă odihnesc ceva mai mult, Zoran cică mă învaţă şah, poţi să-ţi dai seama că din 3 mutări am piesdut şirul şi el râde şi râde …
  Te zic la tatiBorgo că m-ai zis la Corina, aşa, ca să zic şi eu ceva 😉 🙂
  Mulţumesc frumos Cerbere, auzi, da îmi lăsaşi mie spamurile-n grijă ? Te pun la plată :))
  O săptămână bogată-n flori de stâncă şi zâmbete şi senin,
  Sibilla

  Apreciază

 13. leo zice:

  Măi dragă, vorba unui clasic în viaţă, au oare să uiţi tu că-s suriorul cel negru al unei frăţioare gemene făcute din lumină?! Chiar crezi că tre să-i spun eu ceva? Crezi că nu vede la fel de bine ca mine ce-i de văzut acolo unde-i de văzut? Ş-apoi e cineva care să te cunoască să nu ştie că atunci când ţi se încing telegarii sub pinteni, uiţi să te opreşti, să mai descaleci şi să dai murgului drumul în crâng, la întremare?
  Dintre noi doi, nu-s eu ăla cu pâra… 😉

  Apreciază

 14. sfinx667 zice:

  @Duşo Leo,
  fie cum zici tu … de data asta, da numai de data asta , ei, da nu-mi revin io, hm ?
  Pe floricica noastră de colţ o iubesc foarte, o şi ascult, şi pe tine da nu-ţi recunosc tot timpul 😉 🙂
  Acu pot să strig din tăţi rărunchii … : upomoci, tati Borgo, upomoci, !!!
  Măi duşo, ce telegari, io tăt cu spada fluturândă prin lume şi ei mă-njunghiară cu sişul pe la spate, nah … da nu-şi dădură seama că se puseră cu turbo, io nu ştiu decât de vorbă blajină, ei se fac că nu pricep, caută să cedez, cică … auzişi tălică de Arkană laşă, hm ?;)
  Se impune , pentru echilibrul zajedno, să dăm la pace mintenaş, altfel Corina ne scoate din blogroll, şi va trebui să dăm cu subsemnata la tati Borgo, zău e jale … 🙂
  Parcă-ai fi aripa cuiva, aşe s-ar zice … :))
  Sibilla

  Apreciază

 15. Spedy zice:

  stimata doamna ,
  NU MOR CAII CAND VOR CAINII ,
  NICI CAINII CAND VOR STAPANII,
  e un proverb romanesc ce se pliaza perfect pe situatie…..
  nu stiu cat va ajuta in plan personalsprijinul manifestat si solidaritatea din lumea virtuala dar ati constatat ca nu santeti si nu veti fi singura….
  imi pare rau ca santeti „deschizator de drum„ in acest caz si ca nu prea stim nici noi modalitati concrete de raspuns,dar aici e vorba de RAFUIALA care ,nici macar nu e politica ci dea dreptul MAFIOTA
  .uni mai abili s-au pus in miscare si uite ca incepe sa se miste blogosfera deci …nu santeti singura .

  Apreciază

 16. sfinx667 zice:

  @Spedy,
  Da, cu toată sinceritatea vă măsturisesc că e mai mult decât speram, e ceva minunat, solidaritatea colegilor din blogosferă demonstrează că suntem o forţă şi că se tem , poate un sindicat al nostru, al tuturor,ar fi binevenit !
  Da cu aşa ceva am ajuns să mă ” răfuiesc ”, lucrând direct în sistem , iată, sunt la îndemâna lor, ABUZUL DE AUTORITATE E CLAR !
  Sper ca interesele copiilor să fie cele în câştig până la urmăă, nu interese personale, nu orgolii, şi nu funcţii şi personaje ce ţin cu dinţii de ele.
  Vă mulţumesc din suflet pentru susţinere !
  numaibine, împliniri de suflet vă doresc,
  Sibilla

  Apreciază

 17. g1b2i3 zice:

  Draga Sibilla,te felicit inca odata pentru curajul tau si sper sa fie cat mai multi oameni ca tine.
  Peste tot este la fel,nu conteaza culoarea politica,dee aceea trebuie sa luam atitudine cu totii.
  Daca justitia are ochii inchisi,societatea civila nu trebuie sa doarma.
  Multa sanatate,Sibilla.
  Gabi.

  Apreciază

 18. Pingback: Prima Constitutie a Romaniei « my heart to your heart

 19. Pingback: SIBILLA ŞI BLOGUL SANCŢIONAT | alinfarcas.ro | pamflezistul

 20. agnosticus zice:

  Scumpă prietenă,
  Kafka ar rămâne stupefiat de absurdul românesc. A sancţiona opinia e identic cu a sancţiona o preferinţă. Libertatea de exprimare a devenit o utopie. Suntem în orwelliana „Fermă a animalelor”… Te asigur de solidaritatea mea şi nu voi înceta să te susţin.
  Cu mult drag, Călin

  Apreciază

 21. ŞuKăRiT zice:

  Ai văzut draga mea Sibilla, nu eşti singură! (Când văd câţi oameni s-au solidarizat cu tine, îmi spun că, încă nu suntem pierduţi!)
  Chiar şi LEGEA este de partea ta. Împortant e să se găsească şi acel Judecător care s-o aplice corect. Curaj!

  Apreciază

 22. Pingback: Protecţia copilului ??? ” România, ţară de origine pentru traficul de copii ” – Rapoarte care ar trebui să doară şi să dea de gândit ! « Sfinxul

 23. Pingback: Ma ajutati? Nu vreau pomana! « Sfinxul

 24. Pingback: Ziua Internaţională a Internetului. Delictul de blogger – Sfinxul * sula-n coasta * cioflingarilor PD-L ! « Sfinxul

 25. Pingback: Caraş-Severino – feuda porno?! « Sfinxul

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.