IISUS, MARELE INITIAT DIN DACIA !

Iisus, marele initiat din Dacia !

Numeroase voci, uneori avizate, alteori neavizate, se pronunţă că Iisus Christos nu a existat ca personaj istoric, fiind doar o născocire evreiască. Ateii mai moderaţi şi cu puţină ştiinţă de carte, susţin faptul ca inexistenţa unui Iisus istoric este susţinută de cvasi-totala lipsă a informaţiilor despre persoana sa în documentele istorice ale vremii (în afara Evangheliilor a căror existenţă nu o pot contesta). Noi spunem că nici unii nici ceilalţi nu au dreptate.

Avem anumite rezerve în a crede ca evreii se tem atât de mult de o „născocire” şi mai ales o născocire de-a lor, cu care ar trebui sa fie mândri. Avem rezerve în a crede si faptul că Isus lipseşte cu desăvârşire în literatura vremii, deoarece există o sumedenie de autori care-l menţionează foarte clar ca personaj istoric. Acest lucru îl menţionează până şi evreii, acuzându-l însă de vrăjitorie. O tradiţie din secolul I sau II menţionează pe „Yeshu” care „ practica vrăjitoria şi uimea Israelul” (B Sanhedrin, 43,a; cf Mircea Eliade, Istoria ideilor şi credinţelor religioase, vol II,p.305, ed1992). Apoi, avem mărturia lui Flavius Josephus, istoric roman de naţionalitate evreiască, care afirma că în acea epoca trăia un om pe nume Iisus, care avea o purtare foarte bună şi virtuţi puternice ( cf. J. Duquesne, Iisus, Ed. Humanitas,1995, p245). Mai mult, el este pomenit şi de către cei mai înverşunaţi duşmani ai creştinismului, romanii. Tacitus de exemplu, ne confirmă faptul ca Iisus a fost condamnat la moarte în vremea când guvernator al Palestinei era Pontius Pilat (Anale 15, 44). Alte mărturii în legătură cu Iisus le avem de la Pliniu cel Tânăr, (Scrisori, 10,96) si Suetonius (Viaţa lui Claudius, 25,4). Să nu mai punem la socoteală faptul ca o „născocire evreiască” nu putea beneficia de „acte în regulă” a condamnării sale la moarte. Acest document există, precum şi altele cum sunt Mărturia păgânului Lentullus, proconsul al Tyrului şi Sydonului în vremea împăratului roman Tiberius; Epistola femeii lui Pilat, pe numele său Procula, adresată prietenei sale Pulvia, în care se relatează despre ultimele evenimente din viaţa lui Iisus şi alte patru epistole ale lui Pilat către împăratul Romei. Atâta zarvă pentru o „născocire evreiască” ?… ne îndoim în mod serios.

Urmărind atât relatările istorice despre Isus, cât şi cele evanghelice, avem anumite rezerve în a crede că Iisus ar fi fost evreu aşa cum afirma M. Eliade şi ca divinitatea căreia i se închina el şi o numea Tată, era Yahwe al evreilor.

Sa purcedem şi să vedem dovezile…..!

Caracterele tipologico- raseologice ale lui Iisus

Beneficiem de doua descrieri amănunţite ale lui Iisus: una a lui Lentullus , funcţionar roman în regiunea Tyr si Sydon şi alta a guvernatorului Iudeii, Pontius Pillat, ambele adresate împăratului de la Roma. Să dăm cuvântul lui Lentullus care ne spune: „(Iisus) este de o statură mijlocie şi de o frumuseţe fără seamăn, uimitoare, şi seamănă cu mama lui, care este cea mai frumoasă femeie din lume. Părul lui este ca aluna coaptă şi îi cade până la umeri, se împarte în două prin mijlocul capului, după obiceiul locuitorilor din Nazareth. Fruntea lui este lată, exprimând inocenţă şi linişte. Nici o pată sau zbârcitură nu se vede pe faţa lui rumenă. Nasul drept, buzele subţiri, expresia nobilă, nu arată nici un argument pentru vreo critică logică, iar barba lui bogată si de aceeaşi culoare cu părul său, este lungă şi se desparte în două pe la mijloc. Ochii sunt albaştrii vineţi, blânzi şi senini.” (diacon Gheorghe Băbuţ, Vămile Văzduhului, Istoria despre Christos, Documente istorice, ed. Pelerinul Român, Oradea, 1993, p. 116)

Prin urmare nimic din caracterele tipologico- rasiale ale evreilor. Faptul este dovedit de afirmaţia lui Pontiu Pilat: „Trecând într-o zi pe lângă lacul ce se cheamă Siloam am văzut acolo mare mulţime de popor, iar în mijlocul ei pe un tânăr…Mi s-a spus că este Iisus. Era tocmai ceea ce puţin mă aşteptam să vad, atât de mare era deosebirea dintre el şi ascultătorii lui… El părea fi cam de vreo 30 de ani. N-am văzut în viaţa mea o privire atât de senină şi de dulce, un contrast izbitor între el şi ascultătorii lui, cu bărbile lor negre şi feţele încruntate”(ibidem, p. 121)

Urmărind cele relatate de cele două oficialităţi romane, tragem concluzia că Iisus nu era evreu! Dar cărui neam putea aparţine el?

Ne lămureşte în această privinţă Eugen Delcea şi Paul Lazăr Tonciulescu care vorbind despre tărtărienii plecaţi spre Sumer din „Ţara Soarelui Răsare” (Dacia) spun că, sumerienii, „în acord cu prezumţiile sumerologilor”, aveau ochii mari, buzele subţiri, nasul drept sau puţin acvilin şi pielea albă, fiind de tip brahicefal (cu fruntea lată) – descriere ce se potriveşte perfect tipului uman geto dacic. La acesta se adaugă portul bărbii lungi şi a pletelor ( Eugen Delcea/ Paul Lazăr Tonciulescu, Enigmele Terrei. Istoria începe în Carpaţi, ed. Obiectiv, Craiova, vol I, p. 63). Iar I. I. Russu completează: ”…dacii erau aşa cum este aproape în totalitate poporul român, iar brahicefalii europoizi (a se înţelege tărtărienii – n.n) cuceritori ai Sumerului la mijlocul secolului al IV-lea, nu puteau fi decât cu părul castaniu” (ibidem, p. 64)

Prin urmare ca şi caracteristici tipologice, Isus se încadrează tipului uman carpato-dunărean şi nicidecum tipului semitic!

Zamolxe în predicile lui Iisus

Urmărind cu atenţie textele creştine, putem observa ca epitetele pe care le da Iisus lui Dumnezeu nu sunt caracteristice credinţei yahviste. Trei dintre epitetele pe care le atribuie Iisus părintelui său divin, atrag atenţia în mod deosebit: Dumnezeu, Tatăl şi Omul.

Ioan ne spune în Evanghelia sa: „Şi eu am văzut şi am mărturisit că el este Fiul lui Dumnezeu” (Ioan,1:33). Cine este această divinitate căreia i se închina Iisus ştiută fiind diferenţa flagrantă dintre Dumnezeul Vechiului Testament şi cel al Noului Testament ? Ne lămureşte arheologia şi scrierea genială a lui N. Densuşianu „Dacia Preistorică”. Iată ce spune Densuşianu:” Cuvântul arhaic de „deu” sau „deul” îl aflăm întrebuinţat, ca un termen naţional, în ţinuturile pelasge ale Traciei şi Mesiei, şi în timpurile Imperiului Roman. …În Munţii Rhodopului un veteran ridică la anul 76 d. Chr., un altar lui DEO MHDYZEI (MHDVZEI Desj., MHDIZEI Ren.), unde ultimul cuvânt ne prezintă numai o forma alterată a lui Domnudzei sau Domnidzei, rom. Dumnedeu (Dumnezău – n.n). ( N. Densuşianu, Dacia Preistorică, Ed. Arhetip, 2002, p. 214). Mai mult, acelaşi autor ne atrage atenţia că forma combinată „Deu – Dumnedeu” care ne duce cu gândul la formularea evanghelică Domnul Dumnezeu o aflăm şi azi în tradiţiile populare romaneşti (loc. cit. nota 2)

Observăm că Dumnezeu într-o forma sau alta este o denumire naţională a divinităţii supreme pelasge traco-dace Zamolxe, singurul zeu al Daciei, din cele mai vechi timpuri până azi. Spunem aceasta cu atât mai mult cu cât Isus în Evanghelii apare şi cu denumirea de Mesia, iar zona din sudul Dunării locuită de asemenea de daci se numea Moesia (a se citi Mesia), o dovadă în plus ca Iisus era de origine dacică iar formarea s-a spirituală s-a desavârşit aici. Mai trebuie amintit şi faptul că numele lui Zamolxe ca părinte eponim al moesilor ar putea fi Messios.

Cel mai des întâlnit epitet al lui Dumnezeu în predicile lui Iisus, este “Tatăl „ care, aflăm tot de la Densuşianu, era un alt nume al lui Zamolxe. (op.cit, p.208-210). De notat în acest sens este şi faptul că lui Zamolxe îi erau dedicate ca locuri de cult şi închinăciune vârfurile munţilor, pe teritoriul actualei Românii existând numeroase înălţimi ce poarta denumirea de tartar, tatăl sau tătar (op. cit. p. 209-210, nota 6). Atragem din nou atenţia asupra unui fapt şi anume acela că Iisus în toate momentele principale ale vieţii sale pământeşti a fost legat de munte: Schimbarea la faţă se petrece pe munte, moartea sa se petrece pe munte, naşterea lasă de bănuit ca s-ar fi petrecut tot pe munte, într-o peşteră.

Una dintre cele mai fregvente denumiri pe care şi le dădea sieşi Iisus, era ceea de Fiu al Omului. Poate că acestă denumire e cea mai misterioasă din tot cuprinsul Noului testament, cu referire la Iisus. Cine era acest om ? în nici un caz denumirea nu se referă la Iosif – logodnicul Mariei, ci mai degrabă la aceea fiinţă celestă la care face referire Daniel: „M-am uitat în timpul viziunilor nopţii şi iată, cu norii cerului a venit Unul ca un Fiu al Omului” (7:13). Pentru a ne lămuri mai bine, este cazul să amintim încă un nume sub care Isus apare în Evanghelii: ”Fiul lui David” ca şi precizarea lui Marcu referitoare la acesta titulatura: ” Şi învăţând în Templu, Iisus zicea: Cum zic cărturarii că Hristos este Fiul lui David? Căci însuşi David a zis întru Duhul Sfânt: Zis-a Domnul Domnului meu: Şezi de-a dreapta Mea până voi pune pe vrăjmaşii tăi aşternut picioarelor tale”. Deci, însuşi David îl numeşte pe el Domn; de unde dar este Fiul lui” (Marcu 12:35-37). Ciudat nu?

Permiteţi-ne să facem o mică divagaţie pentru a afla cine este acest David despre care vorbeşte Isus. Urmărind puţin mersul istoriei vedem ca aceasta nu a confirmat niciodată existenţa regelui David ! Ba mai mult, cartea Psalmilor atribuită lui David în Vechiul Testament, face notă discordantă cu întreg conţinutul Vechiului Testament având mai degrabă un caracter esenian. Numai ca…. Esenienii erau discipolii dacilor fiind singurii dintre evrei care s-au „încăpăţânat” să rămână la tradiţia primordială din Carpaţi, ai dacilor care în calitate de locuitori ai davelor se numeau “davi”. Şi iată cum o singura literă poate schimba o întreagă istorie!

Acum să revenim şi să vedem de ce însuşi Iisus îşi spunea “Fiul Omului”. Densuşianu vine şi ne lămureşte şi în această privinţă: „cuvântul Om reprezenta în antichitate o înaltă putere divină” (op. cit. p. 255, nota 2). Şi mai departe tot el ne lamureste spunând: „ Vârfurile cele mai înalte ale acestui munte (Bucegi – n.n) poartă azi numele, unul de Caraiman si altul de Omul, şi amândouă au fost odată consacrate divinităţilor supreme ale rasei pelasge, unul lui Cerus Manus si altul lui Saturn numit Omul” (op. Cit. p. 226). Numai că Densuşianu face greşeala de a nu-şi da seama că cele doua zeităţi sunt una si aceeaşi mare divinitate a preistoriei Zamolxe, careia i se închina si Iisus.

Concluzia care se impune alăturând cele două atribute ale lui Iisus, Fiul Omului si Fiul lui David ar fi o dublă legitimare a acestuia: Iisus Fiul Daviei (Daciei) (care) se închină lui Zamolxe, Tatăl, zeul dacilor. Mai mult, această denumire de Fiu al Omului ne-ar putea indica şi ce anume a facut Iisus în perioada aşa numită ”albă” a vieţii sale, perioada dintre 12 si 30 de ani în care nu se ştie nimic despre el. Urmărind cele spuse pană acum precum şi alte informaţii ale istoriei sacre vom vedea că cel mai probabil, în această perioadă, Iisus şi-a desăvârşit formarea spirituală de Fiu a lui Dumnezeu /Zamolxe în Dacia, mai exact pe Vârful Omu şi în peştera Ialomicioara, peştera marelui preot al lui Zamolxe. De ce? Pentru că … geografia sacră a antichităţii se reduce la…Dacia, iar momentele naşterii lui Christos şi a morţii lui Iisus sunt legate de o peşteră… peşteră care peste tot este legată de iniţierile misterice. Mai mult moartea lui se petrece pe cruce şi are o dimensiune mistică pronunţată, cruce care, ne spune Eliade devine Axis Mundi – axa lumii. Numai că pentru antici, Axa Lumii se afla în regiunea polului getic, în Hiperboreea dacică, ţara lui Zamolxe.

Dacii . Poporul model din predicile lui Iisus

Iisus Christos, iniţiatul dac desăvarşit se delimita foarte clar de evrei, carora li se adresa numindu-i „Voi evreii” . Să ne oprim acum puţin asupra Predicii de pe Munte şi a Fericirilor pe care Iisus le-a enunţat atunci şi să vedem dacă există vre-un model viu pentru acestea.

Mai întâi sa încercăm să punem unul lângă altul, doua texte sacre: Evanghelia după Matei si Herto Valus a antichitatii pelasge. Iata ce spune Iisus în Predica de pe Munte:

„Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor!

Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiaţi!

Ferice de cei blanzi, căci ei vor moşteni pământul!

Ferice de cei care flămânzesc şi însetează după dreptate, căci ei vor fi saturaţi!

Ferice de cei milostivi, căci ei vor găsi mila!

Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!

Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!

Ferice de cei prigoniţi din cauza dreptăţii, căci a lor este Împărăţia Cerurilor!

(Evanghelia după Matei, 5:3-10)

Să privim acum comparativ, un text antic numit Herto Valus, care cuprinde învăţăturile preoţilor zamolxieni catre norod. Textul este versificat:

„Fericiţi cei ce-s cutezători

Că a lor este victoria

În plaiurile cele sfinte

Fericiţi cei ce plâng, că aceia

În dalbe ceruri s-or mângâia.

Fericiţi cei blânzi, că aceia

Vor moşteni întreg pământul.

Fericiţi cei care flămâzesc

Şi însetează după ştiinţă,

Că aceia se vor sătura

Şi niciodată n-or mai răbda.

Fericiţi aceia care muncesc,

Pământul făcându-l gradină,

Că ei vor culege roadele

În Grădinile Cerurilor

Fericiţi vor fi şi cei milostivi

Că aceia se vor mântui

Fericiţi cei curaţi în suflet

Că s-or hrăni doar cu lumină

Fericiţi făcătorii de pace,

Că Fii cerului s-or chema

Fericiţi cei prigoniţi pentru

Dreptate, că a lor este Raiul.

(Herto Valus, Cartea Secretă; cf. Adrian Bucurescu, Dacia Magică, Ed. Arhetip, 1999, p. 95 – 96)

…şi textul continuă mai departe în acelaşi ton cu fericirile Noului Testament. Acestea erau Legile Belagine, scrise versificat, aceleaşi pe care Iisus, le-a învăţat pe muntele sacru al geţilor, Omul, în peştera marelui preot Zamolxe şi pe care apoi le-a transmis iudeilor pentru ai readuce la tradiţia primordială, hiperboreană.

Se mai impune o precizare: prima dintre fericirile lui Iisus chiar dacă nu-şi găseşte paralela în textul Belaginelor, are o paralelă în lucrarea lui Herodot, care vorbind despre daci ne lamureşte şi asupra provenienţei acestor legi înălţătoare : ”Zamolxe (marele preot- n.n)…a cladit o casă pentru adunările bărbaţilor, în care îi primea şi îi punea să benchetuiasca pe fruntaşii ţării, învaţându-i că nici el, nici oaspeţii lui şi nici unul dintre urmaşii acestora nu vor muri, ci vor merge într-un anume loc (Împăratia cerurilor, Preidis, Pleroma -n.n), unde vor trăi pururi şi vor avea parte de toate bogaţiile”…” (Herodot, Istorii, IV, 95; cf. Trad. Cornel Bârsan, Revanşa Daciei, ed. Obiectiv, Craiova, 1997, p. 50)

Am scris acest articol, poate destul de întortocheat şi misterios, în speranţa că măcar unii dintre urmaşii ramanilor( fii lui Ra(m), Rama, si Râm), a tracilor şi dacilor liberi să se trezească, iar ei la randul lor să trezească şi pe alţii facând cunoscută adevărata istorie a acestui neam străvechi şi măreţ, dar oropsit de la începuturile sale şi până în prezent.

Vor veni vremuri şi mai bune, după vechile profeţii! Să fiţi siguri de asta! Doamne ajută!

Bibliografie:

1. Mircea Eliade, Istoria ideilor şi credinţelor religioase, vol II, 1992 ;

2. J. Duquesne, Iisus, Ed. Humanitas, 1995;

3. diacon Gheorghe Băbuţ, Vămile Văzduhului, Istoria despre Christos, Documente istorice, Ed. Pelerinul Român, Oradea, 1993;

4. Eugen Delcea/ Paul Lazăr Tonciulescu, Enigmele Terrei. Istoria începe în Carpaţi, Ed. Obiectiv, Craiova, vol I;

5. N. Densuşianu, Dacia Preistorică, Ed. Arhetip, 2002;

6. Adrian Bucurescu, Dacia Magica, Ed Arhetip,1999;

7. Cornel Barsan, Revanşa Daciei, Ed. Obiectiv, Craiova, 1997.

Iulie 2008

ZAMOLXE

Despre Sibilla

sibilla_poesis@yahoo.com
Acest articol a fost publicat în Oaspeţi și etichetat , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

88 de răspunsuri la IISUS, MARELE INITIAT DIN DACIA !

 1. leo zice:

  Când mi-ai spus că pregăteşti un articol, vorba unui clasic în viaţă, di granda, m-ai făcut curios. Dar curiozitatea avea să vină abia după lecturarea lui…
  Ei da, ăsta da articol de pus minţile pe moaţe…
  Pentru cine mai avea dubii că Sibilla noastr-i chiar sibillină…

  Apreciază

 2. zamolxe zice:

  salut leo!
  articolul era promis de mult… acuma s-a înfaptuit si a ajuns pe blogu lui Sibi direct din Ardeal:)
  o sa urmeze si altele:)

  Apreciază

 3. sfinx667 zice:

  Dobar dan domnilor 🙂
  Articolul e scris de Zamolxe, prietenul nostru drag si da…. de pus ” mintile crete ale unora pe moate ” :))
  @ duso moja,
  oricine are dubii, insa cu siguranta tu aripa mea nu 🙂
  Tare-s curioasa si sper pana pe seara, sa ne imparstasesti simtamintele tale duso, sa ne prezinti concluziile, gandesc ca o data ce vine si tati Borgo se incinge o discutie de zile mari…. cum sa nu va iubesc eu pe voi dacii mei dragi 🙂
  Sibilla

  Apreciază

 4. sfinx667 zice:

  @Zami,
  felicitari Zami, marturisesc sincer, ne-ai pus pe ganduri si cu siguranta asteptam urmatoarele tale articole, sa ne putem dumiri ce si cum si sa ne bucuram impreuna de explicatii si limpezirea eventualelor noastre nedumeriri.
  Iti multumesc frumos Zami, ai acceptat sa postezi pe Sfinx si ma simt onorata !
  Adevarul e ca iti datorez foarte multe si esti un prieten de suflet deosebit, trebuie sa spun asta, ai avut mereu rabdare cu nerabdarea mea si m-ai indrumat cu multa blandete pe taramul tainelor dacice si inca o faci. Ma mandresc tare cu prietenii mei : Zami, Zambetel, Solomonar, Adrift, dar voi stiti deja ca prietenia noastra va dainui, pentru ca ganduri curate ne insotesc mereu. Zambetul vostru mi-a fost aproape chiar si cand eu paream departata de tot, voi ati simtit ca niciodata nu eram departe, doar atat de ingandurata, ca uitam de mine …
  Va trebui musai sa ne vorbesti si de Arcina, si sa ne daruiesti si poeziile tale cu daci…. vezi, nu ma abtin, poate si niste poze, tu pictezi atat de frumos, daca am reusi sa postam aici cate ceva Zami… mainile tale au zamislit minunatii,sunt farame de suflet dacic Zami, si vreu sa tresara si alte suflete cum am tresarit eu candva … 🙂
  Multumesc Zami !
  recunostinta si pretuire,
  Sibilla

  Apreciază

 5. LORELEI zice:

  Sibilla……e cam ciudat ce scrii tu – nu seamana deloc du dogma, crestina si daca tin eu bine minte suntem un popor crestin ortodox. Isus a fost evreu . (iar cartile pe care le-ai amintit mi se par …aberatii bune de pus pe foc – scuze dar …asta e parerea mea.)

  Apreciază

 6. zamolxe zice:

  sibi !
  io unu mi-s asa … mai simplu ,vorba lu aia civilizatii… mai din topor. IO îmi fac treaba si gata si pentru asta nu merit laude:>….da oricum multam de cuvintele faine adresate nu mie ci prietenilor nostri:)
  (scuzati da-m place sa folosesc vocabularu ardelenesc) 🙂

  Apreciază

 7. leo zice:

  Ei asta-i bună! N-ajunse cum au pus pe foc acele aripi ale bisericilor precreştine scrierile fraţilor lor precreştini, reducând la doar patru numărul evangheliilor păstrate în Cartea Cărţilor, n-ajunse că au pus pe foc inchiziţii tezaure de carte antică într-acel Ev Mediu zis şi Întunecat în care mult a mai dat în urmă omenirea din cauza bigotismului şi dogmatismului duse la extrem, într-o nesfârşită războire sub deviza lui „cine nu e cu noi, e împotriva noastră”, mai trebuie şi acum, în al treilea mileniu de la naşterea Fiului Omului să hotărâm noi, muritorii de rând, care scrieri îs bune de pus pe foc!
  Ş-apoi, la vânzoleala de neamuri din acele vremi, când cuceritorii ori sclavii, şi cu ei credinţe şi obiceiuri, străbăteau lumea, câtă era atunci, în lung şi-n lat, să fie careva atât de confident pe clarviziunea spiritului său încât să poată hotărî ce va fi fost Iisus? Na, eu zic că a fost fiul Lui Dumnezeu. Adicătelea n-a fost evreu, că Bunul Dumnezeu, după ştiinţa mea, nu fu-se evreu! Pune şi asta pe foc!
  Uf, ce mă seacă pe mine disperarea asta de a se împărţi oamenii în categorii, în seminţii, în etnii, în mai ştiu eu ce, pentru a ne întoarce apoi la… generalizări! Aşa şi la scara mai mică a românilor: bă că ardeleanu-i mai nu ştiu cum, ba că mintea ascuţită a olteanului, ba că moldoveanul, ultimul popor migrator… Ş-apoi dăi şi luptă cu arienii, cu dreptcredincioşii – că ie toţi musai dreptcredincioşi când se omoară între ei musulmani cu creştini, catolici cu ortodocşi, budişti cu confucianişti, şi cin să mai ştie care cu care tabără pornite să caute ce-i desparte, nu ce-i apropie!
  Ei, asta-i bună! De ce-ar fi mai bună de pus pe foc ideea unuia de a căuta filiaţii ale creştinismului în acest pământ evident binecuvântat de Dumnezeu şi blestemat de naiba ştie cine să mai fie şi locuit decât scrierile poporului care, în fond şi la urma urmei, l-a răstignit pe Iisus?!
  Oare, totuşi, două milenii de cruciaţi şi jihazi n-ajunseră?! Până când?!

  Apreciază

 8. sfinx667 zice:

  @LORELEI,
  daca sed si cumpanesc bine, cam la fel zic penticostalii despre baptisti, martorii lui Iehova despre ortodoxi, desigur exemple sunt multe si marunte, fiecare se inghesuie in a te ademeni ” vino la noi, suntem mai buni decat ei, cartile lor sunt rastalmacite, ale nostre sunt…. ” etc, etc…
  Eu nu pun nimic pe foc, studiez, citesc, iau aminte, si nu gresesc. Nu ma grabesc si nu ma pripesc sa ma hazardez in a arunca cu piatra, sau bolovani, mai ales acolo unde inca mai avem de cumpanit si studiat, pana la urma Dumnezeu e iubire si doar in noi il gasim, corect? Si daca El e iubire, de ce sa aruncam in foc alte opinii, de ce sa nu ascultam si alte pareri, suntem mai placuti LUI procedand astfel? Personal am o legatura mai speciala cu EL, de exmplu ma rog si vorbesc doar eu cu EL, nu ma intereseaza sa impresionez publicul, stiu insa ca de fiecare data e langa mine, cred ca e mai mult decat orice altceva 🙂
  Sper din suflet sa nu interpretezi gresit vorbele mele, decizia iti va apartine. Duso leo are perfecta dreptate, nu are nimeni dreptul a sterge din istorie perioada precrestina si nimeni nu a venit cu argumente plauzibile si dovezi certe care ar putea infirma ceea ce spune Zamolxe in acest articol, dovezi palpabile zic, trebuie sa recunostem.
  Dumnezeu ne va lumina, daca dorim asta intr-adevar !
  O zi buna.
  Sibilla

  Apreciază

 9. sfinx667 zice:

  @Zami,
  musai ardeleneste, ca no fi baiu mare sa vorbim romaneste, no sezi numa sa vie tati Borgo, apoi sa te tii grai ardelenesc, atat de drag mie 🙂
  Sibilla

  Apreciază

 10. sfinx667 zice:

  @duso, duso…:)
  impresionata placut, mereu ma surprinzi placut duso moja 🙂
  Recunosti insa musai si musai, corcitura sibillina e si ” ascutita ” si ” abandonata total unei anumite ploi de vara care-o tot invaluie… ” ops, iar zic din ” casa „, izvini duso;)
  In opinia mea suntem neam binecuvantat si destinul nostru se va implini !
  Pana cand duso… pai incepe sa se lumineze, greu dar nu imposibil si ne vom bucura impreuna de acel senin. Pana cand vom crede suficient de suficient , atunci se va implini .
  Sunt mandra tare de tine duso 🙂
  hvala lepo,
  Sibilla

  Apreciază

 11. LORELEI zice:

  Sibilla ….eu cred ca tu intelegi f bine ce am vrut sa spun. stiu ca senzationalul castiga teren dar tu care cunosti Biblia cum poti sa pui laolalta lucruri sfinte cu cele…”aiurea” Tu ai inteles bine ce-am vrut sa zic ca sunt bune de pus „pe foc” … in plus, stau si ma gandesc oare in ce lume vom ajunge ….”oare va mai gasi El credinta..?” Ma ingrozeste gandul ca tocmai cei ce cunosc Biblia isi pot „deschide” urechile la soaptele raului…

  Leo – scuze dar nu am ce sa-ti raspund -unuia care banuiesc ca a citit Biblia din scoarta in scoarta , …nu pot decat sa-i spun sa citeasca in continuare atat.Nu este rautate ci revolta .

  Apreciază

 12. sfinx667 zice:

  Sfanta Scritura nu ne spune nicaieri sa ne negam radacinile, sa ne dezicem de stramosii nostrii, aici discutam, dialogam si sper din suflet sa o facem constructiv, respectandu-ne unii pe altii si ascultandu-ne parerile viz a viz de tema in discutie. Nimeni nu cauta sa impuna nimic nimanui, insa nu sunt de acord cu ” nu cerceta „, nu exista asa ceva. Stiinta si religia doar impreuna sunt in slujba Binelui, daca devenim ignoranti si luam de buna numai ce decid altii in locul nostru nu cred sa fie de folos cuiva.
  Te voi ruga frumos si respectuos sa nu-l subestimezi pe duso Leo, e mai citit decat foarte multi din noi, nu a jugnit pe nimeni, a spus limpede, nu putem sa ignoram perioada dinainte de aparitia crestinismului. a invitat in felul sau drag multora din noi, la dialog constructiv. Neaga undeva Scriptura existenta dacilor ? Nici cand citim cele spuse in Apocalipsa nu vom lua cuvintele inserate in anumite vremuri ” cazane cu smoala, fiara rosie, etc „… ci, le vom intelege transpunand informatiile vremurilor pe care le traim.
  Aici nu e vorba deloc de senzational, imi pare rau ca astfel de concluzie pipita si atat de departe de adevar ai desprins din tot. Prietenul Zamolxe studiaza si cerceteaza, el aduce argumente in favoarea unei ipoteze, nu ne opreste nimeni sa venim cu contraargumente fondate pe dovezi si sa le expunem. Deciziile am spus si repet, apartin fiecaruia din noi in parte. Esti de acord cu mine cand spun ca EL, Dumnezeu, il iubeste si pe duso Leo ?
  Noi inca nu am concluzionat nimic, tu de ce te grabesti sa o faci ?
  Ma supara si sper sa intelegi ce spun, faptul ca tu nu-l agreezi pe duso Leo, asta nu cred sa fie pe plac lui Dumnezeu, El ne invata sa fim intelepti, rabdatori, iubitori si iertatori. nadajduiesc sa intelegi ce zic nu altceva. Esti binevenita si agreata de toti, invitatia e valabila in continuare, la dialog si argumentari. Si, ca sa nu mai fie nici un fel de interpretari viitoare, da mi-e foarte drag duso Leo !
  Si tu mi-esti draga Lorelei, si stramosii mei dacii liberi si cred si simt ca Dumnezeu ma iubeste.
  Ideea lui Zami merita aprofundata, nu etichetata fara temei din prima, no hai sa discutam !
  O zi frumoasa.
  Sibillla

  Apreciază

 13. ionborgo zice:

  Niko!
  Dupa atata eruditie,zau ca eu nu mai am ce spune.Am sa te rog ceva,prin e-mail.O seara frumosa si racoroasa iti doreste tata Borgo!:)

  Apreciază

 14. ionborgo zice:

  @Leo prietene!
  Bine ai revenit din munti!Mi-a fost dor de comentariile noastre in „tandem”>O seara frumosa.Vom mai vorbi!Cu drag,tata Borgo:P 😛

  Apreciază

 15. zamolxe zice:

  buna seara Lorelei!
  vreau sa-ti spun ca io personal nu-s de acord cu habotnicia.. Noul Testament este o carte scrisa de initiati si noi l-am transformat în credinta oarba idioata,, fondata pe ce ni se dicteaza…
  În alta ordine de idei,, io nu am negat existenta lui Isus divin, a lui Isus ca Fiu a lui Dumnezeu.. ci am vorbit numai despre Isus istoric persoana care va deveni Fiul Lui Dumnezeu!
  Biblia.. hm:) e valabila daca esti de acord cu crima incestu minciuna însalatoria (de toate gasesti înm Vechiul Testament) toate pentru a dobandi titlul de „popor ales”
  Noul Testament e diferit , inclusiv notiunea de Dumnezeu! O mica comparatie În Noul Testament Dumnezeu este iubire, pace si linişte pe cand în cel vechi Dumnezau/Yahwe da dreptul evreilor prin Isaia sa ucida pana si pruncul din burta mamei lui
  Multumesc io nu cred în ala!
  Io crfd în Dumnezeul lui Isus.. pace liniste si iubire si ala am spus cine este:)
  Scuze daca am fost prea dur:)
  Doamne dă bine

  Apreciază

 16. zamolxe zice:

  Leo sara buna!
  Io stiu una si buna….civilizatia umana s-a nascut în carpati şi la dunare…Nu eu spun asta
  Anticii sunt unanimm de acord cu locul de unde a pornit civilizatia iar miturile descriu Romania aproape cu lux de amanunte (cartea lui enoh, Ramayana,miturile despre campile fericitilor din grecia)
  Nu-s nici cruciat , nici jihadist ci doar îmi apar credinta bazata pe dovezi materiale si spirituale care înca se mai păstreaza prin scrierile anticilor si în Noul Testament precum si în folclorul romanesc:)

  Numa bine:)

  Apreciază

 17. zamolxe zice:

  multam de apreciere nene borgo:)

  Apreciază

 18. leo zice:

  Ehei, păi unde-mi fuge tati Borgo?! Bag sama, sibillino, că şi-a aflat mangupul nostru bunicuţ vreo fetişcană pe alte bloguri de n-are, chiar aşa, vreme să stea la un pahar de vorbă cu noi! Auzi, cică „aşa erudiţie”! Unde ierea învăţăcelul timid păşitoriu într-o bibliotecă! Ia-n să-l dăm noi pe tati Borgo pe sama lui Ochi de Şoim, să-l dibuiască pe unde a prins a se tupila… Bine-bine, ştim şi noi că ochii care nu se văd… se uită în altă parte, dar chiar aşa, într-o nici o săptămână să ne dea uitării?! S-o fi dus oare prin grădiniţa din care m-ai cules pe urmele „prietenului” său dupe urma căruia tot plânge şi suspină ca o tânără domniţă?!
  Dacă-i aşa, să facem o dedicaţiune, din partea tânărului june pentru cine-o fi să fie… aleasa…
  http://www.trilulilu.ro/elenalalla/32b9f7b486d9ee

  Apreciază

 19. leo zice:

  Zamolxe
  Măi zeule dac, măi, de ce te cauţi tălică într-o frază în care nu erai? Nu erau ardelenii ăia care stau strâmb pentru a cujeta drept şi măsoară dă tri ori înainte să taie? N-ajungeam io de oaie neagră a neamului molcom de moţi, carele sparii miticii cu telegarii năvalnici când le dau slobod să năvşălească peste fiţele lor de capitalişti, de se tot menunează că nu-i precum în bancul ală cu… „no aşe”?!
  Cum strângi tălică, sibillino, în jurul tălică numai cazane de sânge năvalnic clototitor…

  Apreciază

 20. LORELEI zice:

  Sibilla Dumnezeu ii iubeste pe toti- evident asta! Dar, Dar – tu faci o paralela intre Fericirile rostite de Isus si spui:
  „”şi textul continuă mai departe în acelaşi ton cu fericirile Noului Testament. Acestea erau Legile Belagine, scrise versificat, aceleaşi pe care Iisus, le-a învăţat pe muntele sacru al geţilor, Omul, în peştera marelui preot Zamolxe şi pe care apoi le-a transmis iudeilor pentru ai readuce la tradiţia primordială, hiperboreană.”” Scuza-ma va respect dar sunt foarte foarte… tu chiar crezi ceea ce ai postat aici? Eu nu contest inteligenta lui Leo ,sa fim seriosi un om nu poate avea dreptate in TOATE lucrurile eu nu am dreptate in tot ceea ce rostesc uneori dar ma repet… Tu chiar crezi chestiile pe care leai scris?…bun cercetez scriptura si sunt sumedenii de carti de istorie si geografie care sa ma ajute sa inteleg detaliile …dar cand simt o departare prea mare de la adevar nu pot decat a ma intorc la textul biblic si sa-l cred pe cuvant – eu una cred ca pildele domnului Hristos sunt unice fiindca El fiul lui Dumnezeu, a fost cel care le „vorbea” scripturile in templu…Era in cas Tatalui la 12 ani… Imi cer scuze pentru orice ofensa Leo imi pare rau – dar Sibila eu nu cred o iota si mai mult sunt comvinsa ca tu stii sa crezi si fara sa cercetezi – minunile nu au nevoie de cercetari sa fie crezute iar cand ele au loc in viata noastra nu cred ca cineva sta sa faca cercetari ….stiintifice – te imbratisez cerandu-mi iertare!

  Apreciază

 21. zamolxe zice:

  Lorelei care-i adevaru tau ce spune biserica sau ce spune cineva care l-a vazut si auzit:)? Lentulles de exemplu… daca biserica spune adevarul de ce nu spune .. si articolu e scros de zamolxe nu de sibi:) si dogma biserivceasca e contrazisa de isus: Bate-ti si vi se va deschide, cereti si vi se va da,cautati si veti gasi…. Nu eu spun asta ci Isus, atunci de ce vine biserica sa-mi spuna Crede si nu cerceta?:)

  Apreciază

 22. ionborgo zice:

  @Zamolxe,
  Fara gluma,eruditie pe acest blogg exista „cat cuprinde” .Uita-te la Fratele Leo si spune dumneata daca nu are talent de pamfletar.Are!Deci daca suntem asa de eruditi sa-mi spun si eu ,as o parere de credincios nepracticant.Sibilla nostra in postare spune bine si adevarat ,dupa document ,Argumenteaza existenta lui Isus ca fiind „mesia” prorocit de proroci si anuntat de magi.Isus ca persoana era fiul Mariei si a lui Iosif.La 13 ani citea din Torra in Templu in fata rabinilor ,pe care mai tarziu ii numeste farisei.Aproximativ la 30 de ani apare in fata multimii,cu cei 12 apostoli si propovaduieste principiile unei noi religii monoteiste,pe care noi o numim crestinism.Imporatant pentru omenire nu este faptul ca Isus este fiul lui Dumnezeu pe Pamant si rastignit pentru ispasirea faptelor noastre ci faptul ca aceasta religie monoteista derivata ,oarecum,din iudaism(Vechiul Testament atat de controversat cum bine spui) s-a adresat si se adreseaza in primul rand celor multi si oropsiti si inclusiv celorlalte stari sociale ale vremii de atunci si pana azi.Daca era /este nevoie de o astfel de religie,fara discutie!Era nevoie.Si daca am lua evolutia socio-morala a societatii umane si influienta benefic covarsitoare a bisericii crestine si tot nu ar fi putin.Pe langa aspectul spiritual ca o componenta a psihicului uman ,trebuie avut in vedere si aspectul de „motor” al societatii umane.(Greselile slujitorilor bisericii cu alta ocazie,le-a contabilizat istoria lumii)A nega existenta lui Isus ca fiu a lui Dumnezeu dpdv religios este o blasfemie,dar din punct de vedere uman este o optiune.Culmea este ca nu exista atism absolut.Si ateii cred in ceva.Toate religiile dinaintea crestinismului(dar cam din aceeasi epoca) erau de origini syro-commagene sau nord-africane erxceptie politeismul greco-roman.Toate dar toate cu exceptia iudaismului (religia mozaica) erau religii exclusiviste cu adresa la clasele sociale bogate si casta militarilor.(ex.mitrhaismul care seamana oarecum cu crestinismul in misterii si fast,azi disparut).
  Faptul ca vechiul Testament este o carte controversata dar valabila dpvd religios,nu diminueaza cu nimic valoarea lui si cu atat mai mult intareste credinta in valabilitatea Noului Testament.Acest lucru este documentat prin existenta de scrieri apocrife si inspirate.Noul Testament ca si carte de capataii a Crestinismului din punctul meu de vedere este incomplect daca ne referim la cele 4 evanghelii.Au fost scrise ,la acea perioada,dupa rastignirea lui Isus si raspandirea apostolilor in Lume (Lumea Romana si Greaca ) pentru a propovadui cuvantul Domnului ,cel putin 80 de evanghelii.O parte azi disparute din motive cunoscute,alta parte „la secret” deoarece nu convin convingerilor crestine .
  Eu nu neg existenta lui Isus ca fiul lui Dumnezeu si nici Existenta lui Mahomed ca prorocul lui Alah,deci tot Dumnezeu.Ambele religii si nu numai ele,propovaduiesc iubirea de oameni si de Dumnezeu,au la baza principii morale de nezdruncinat( poruncile lui Moise si nu numai) si cred in rolul benefic al religiilor in societate in general si a crestinismului in special.Cu scuzele de rigoare,daca cumva nu ne „potrivim ” in pareri!Cu stima ,IonBorgo.
  Nu sunt habotnic si nici credincios practicant ,din acest punct de vedere sunt roman si ca atare credincios moderat 😛

  Apreciază

 23. leo zice:

  PS Sibillino, de grăbit ce e, sigur nici n-a băgat sama tati Borgo că-l bârfeam colo-şa, pe la Leşcoviţa, pe unde mare nedjeie mare-i în desfăşurare… Ooops, am făcut cumva avancronică la articolul ce va fi să vie?

  Apreciază

 24. Zambetel zice:

  Ah Lorelay !!! iarta-mi interventia, dar cred ca din prea multa credinta, ai inteles totul cam pe dos 🙂 Zamolxe nu neaga perceptele biblice, Lorelay !.. el doar incearca sa ne demonstreze cum ca Isus n-a fost evreu ci dac de-al nostru … ar trebui sa fii mandra de asta …ar trebui sa intelegi ca NOI, cei scoboratori din pelasgi am fost crestinii cei dintai, nu am fost crestinati de altii …

  Apreciază

 25. leo zice:

  Oops, că m-a prins cu vorba-n proţap! The Borgo is in the building! Şi să vezi cum ne-o lua la rând… Să fug, să stau?… 😉

  Apreciază

 26. ionborgo zice:

  Leo,frate!
  Unde vezi tu ca fug?Cum apare un prieten care-mi starneste sangele de daco-roman de obarsie Somesana,iaca si eu cu „presupusul”Admir comentatorii si blogerii care ies la” bataie” de argumente ,nu cu povesti(cum spuneam mai tot timpul pe bloage).Argumentele limpezesc parerile si ascut spiritul.Chiar daca argumentul nu-i suficient de fondat,daca are acea parte de „polemica constructiva”(asa ca-n politichie de Dambovita) si tot nu este putin,Este o baza de discutie ce poate duce la aflarea reciproca de lucruri interesante si benefice noua,celor ce credem depre noi,ca suntem intelectuali.Un intelectual nu se supara,judeca ,argumenteaza,isi formeaza convingeri si emite pareri nu postulate.Parerile pot fi construite in adevaruri numai prin verificarea lor practic.Iata si baza cercetarii si cunoasterii prin intermediul nostru al blogerilor si comentatorilor.Acum prietene Leo ,astept ziua de maine ca sa ne mai „auzim” aici ori aiurea.O noapte frumoasa,cu drag IonBorgo.

  Apreciază

 27. moflea zice:

  se inchinge spiritele, sau mi-se pare mie 👿

  Apreciază

 28. leo zice:

  Zâmbeţel
  Acu pricepui de ce-ţi zice Zâmbeţel! Mie chiar mi-ai stârnit mai mult decât un tiz de-al tălică, mi-ai stârnit câtamai râsul a râde!
  Păi în ţara cu cea mai ridicată densitate de ţărani care, aflaţi la prima ori a doua generaţie de descălţaţi de opinci, află brusc despre ruşinea ce-o poartă în ei de a fi neam de strămoşeşti comati, fiindu-le degrabă ruşine a fi români, grabnici la a strâmba din nas la pogorârea din avionul ce-i înturnează din prima vizită în ocţidentul unde, nu-i aşa, şi gaura din covrigii ce-atârnă prin cozi de nobili căţei ţine de foame mai bine ca mămăliga, văzând meandrele concretului dâmboviţean, ori în ţara de imberbi care, de la vremea Eminescului, nu încetează a scuipa în capul poporului pe sudoarea cărora şi-au clădit studii la Paris ori Viana, în ţara asta cauţi tălică mândria românilor de a ştii că unul de-al lor, hai nu c-ar fi chiar Iisus, dar fie şi măcar un… Costel ar reuşi ajunge unde alţii nici că visează?
  Good joke…

  Apreciază

 29. ionborgo zice:

  @Zamoxe!
  Zau imi placi! Isus de origine Daca!Posibil.In tinerete am cumpasrat o carte „SARMIS” acum in biblioteca personala a prof,univ,dr,in istorie Mihai Racovitan,unde asa cum spui tu,noi n-am fost crestinati ci ne-am nascut popor crestin!!Este o carte de beletristica dar foarte intresanta.Si ca o complectare la cele spuse anterior:Eu respect credinta fiecarui om cu conditia sa nu ma oblige a crede in ceea ce eu nu doresc a crede si sa-mi respecte convingerile mele religioase/sau nu!:P

  Apreciază

 30. leo zice:

  Iar mi-a ieşit o pescăreală! Văzuşi, sibillino, abia ce-ntinsei năvodul, şi ce de mi ţi l-am mai stârnit pe tati Borgo?! Care mâine, tati Borgo?! Mîine-i mâine, acu avem treabă! Lasă-ne şi tălică niţeluş să ne căutăm la tolba cu argumente, că noi n-avem aripi la chicere ca tălică, să sburdăm aşa! Sibillino, ia-n aţinei calea!

  Apreciază

 31. leo zice:

  Ce mă intrigă pe mine niţeluş în toată hora întinsă mai sus e o întrebare simplă, ca orice întrebare ce se poate isca în tărtăcuţa sprijinită în botă a unui baci: cu ce ar fi implicată credinţa cuiva, ortodox, musulman, adventist, penticostal ori paranormal, ce-o fi, într-o discuţie pe marginea adn-ului pământean al Fiului lui Dumnezeu?! trac, semit, chinez de va fi fost, schimbă asta cu ceva esenţa esenţială – divină – a lui Iisus?!

  Apreciază

 32. ionborgo zice:

  @Leo!!!
  Raspuns la ce te intriga si vei dormi linistit;”Crede si nu cerceta”tata Borgo.

  Apreciază

 33. ionborgo zice:

  @Leo!
  Esenta divina nu are nicio legatura cu etnia ci doar cu spiritualitatea.In rest este Istorie.tata Borgo.

  Apreciază

 34. leo zice:

  Tati Borgo, să înţeleg că d-aia-s agitat în somn? Că am prostul obicei de a tot cujeta, fără a crede ce se chinuie unii-alţii a-mi turna cu tolceriul p-o ureche, uitând s-o astupe cu-n dop p-ailaltă, crezând că-s opincar normal, cu dop de ceară în urechi?
  Ahaaa… 😆

  Apreciază

 35. leo zice:

  Întrebare întrebătoare: etnia şi spiritualitatea nu erau parte a… istoriei? care etnie nu avea, între altele, o spiritualitate a ei?

  Apreciază

 36. zamolxe zice:

  tocmai:)

  Apreciază

 37. zamolxe zice:

  tata Borgo
  cand am scris articolul…nu am pierdut nici un moment din vedere cele ce ati spus dvs…. eu am facut doar istoria omului… care a fost om si apoi a fost Fiu al luiDumnezeu:)
  vamultumesc pentru observatii

  Apreciază

 38. leo zice:

  Oricum, la noapte n-oi dormi: oi sta să-mi imaginez o lume în care banca Dacia-Felix dă calificative de ţară unchiului sam şi falimentează FMI-ul… 😉

  Apreciază

 39. zamolxe zice:

  :))

  Apreciază

 40. quadratus zice:

  Bravo zamolxe! Un articol frumos si documentat, eu nu gasesc contraargumente, zica cine ce-o zice. Si, indiferent cine a fost Isus, de ce neam etc etc ceea ce a facut pentru omenire a fost si va ramane unic. Respecte! Solomonar

  Apreciază

 41. Zambetel zice:

  he, he , he … se cunoaşte ca tata Borgo-i ardelean ! şi încă de pe Someş-ul meu drag ! n-are treabă cu credinţele nimărui, până-l lasă pe dumnealui cu credinţa dumisale .. dacă n-ar fi unii/unele grăbiţi să-şi afirme propriul crez, ar observa că articolul asta n-are nici o treaba cu religia, ci doar cu dragostea de neam şi istoria lui… stiţi voi .. chestia aia demodata de care ne vorbea doamna invăţătoare 🙂

  Apreciază

 42. quadratus zice:

  Si, nu in ultimul rand, multumiri Sfinxului pentru publicare! Grozav, sa nu lasi garda jos! Sa ne citim cu bine! Acelasi Solomonar insomniac:)

  Apreciază

 43. adrift zice:

  bine v’am regasit. respecte zamolxe,nu sunt prea multi care au curajul sa atinga un astfel de subiect,si cu atat mai putini care sa aiba curajul sa se indoiasca de cele scrise de mari istorici.imi place ce ai scris. continua…..si Sfinxule 🙂 buna „achizitie” ai facut 🙂 poop obrajori tai Sfinxule,toate cele buna tie si tuturor:)

  Apreciază

 44. sfinx667 zice:

  Imi cer scuze tuturor pentru absenta, ma bucur insa ca ati dialogat, casa mea e si casa voastra si da, cand lipsesc ma ” inlocuieste ” si are grija de oaspeti, duso moja Leo , caruia i-am multumit deja in iatac 🙂
  Pur si simplu compul meu are semne de boala si i-am descantat nitel, tainele dacice sibiline ajuta, sssttt, sa nu ma auda, noroc cu indicatiile date de duso, ca cine stie ce faceam, insa el e cavaler trac !
  Va doresc tuturor o noua zi mai bogata in impliniri si va multumesc fiecaruia in parte pentru prezenta si a-mi fi mereu alaturi 🙂
  Sibilla

  Apreciază

 45. diogene73 zice:

  Ma tot mir d citeva secole…si ceva”De unde sa vina atita inteligenta (cu deoseberi feminina, basca si moldoveneasca) de tot curge prin Carpatii nostrii secatuiti de bogatii ( Tot ce mai putea exista in ei i-au dat guvernele RRomaniei , aur, petrol, fara ca Curtea Constitutionala sa suspine! ) Asa ca ma intreb, turmentat de toata afacerea asta, ” Noi, fraierii de-am ramas p’acilea, noi, cu ce am ramas?”

  Apreciază

 46. sfinx667 zice:

  @LORELEI, da eu CRED IN DUMNEZEU si da, eu CRED IN NEAMUL MEU ! Sunt nationalista, atentie insa, patriotismul ma inflacareaza sunt mandra de radacinile mele, da cred ca ceea ce a scris ZAMOLXE , este articolul sau, el este autorul, totul e pertinent si nu vad ce contraargumente ai. Este atat de limpede incat poate doar intrebari sau nelamuriri sa avem, dar nu vad sa fi lezat cu ceva Zami pe cineva sau credinta cuiva, ba dimpotriva!
  Da eu sunt dintre cei care cred, si afirm cu argumente, istoricii, arheologia, documente si manuscrise spun clar, ca noi, Dacii Nemuritori, suntem Leaganul Civilizatiei Europene !
  In vremuri vechi, am fost Leaganul Suprem al Spiritualitatii Divine si din nou spun, exista dovezi de necontestat, convine sau nu gruparilor oculte sau mai stiu eu carui grup de interese de aici sau de aiurea. Tablitele descoperite la Tartaria spun clar, scrisul e mai vechi decat al sumerienilor.
  Exemple , exemplificari ar fi foarte multe, ma deranjeaza doar nepasarea institutiilor statului in a investi si a aloca fonduri in cercetari, in a se acorda atentie si mi-as dori mai multa implicare in tot ce presupune pana la urma si ca scop final, promovarea imaginii Romaniei ( Dacia ) in lume.! Sunt mult mai interesati oamenii de stiinta de pretutindeni de bogatiile noastre spirituale, de mostenirile lasate noua de neamul pelasg, asta ma doare pe mine si asta ma arde !
  Cronicarii spanioli pomenesc la loc de cinste un Burebista, pe Zamolxe, noi avem un magar de Patapievici sa ne faca de ruine in lume si cu asta cred ca am spus tot !
  Sibilla
  P.S. iti respect punctul de vedere, am spus, nimeni nu impune nimic nimanui, insa trebuie sa ne argumentam fiecare din noi punctul de vedere. Toate cele bune !

  Apreciază

 47. sfinx667 zice:

  @Zamolxe,
  din punctul meu de vedere, ai mare dreptate si nu pot decat sa te felicit si sa-ti multumesc pentru eforturile si munca ce o faci cu mare pasiune si multa daruire, BRAVO!!!
  stima si recunostinta,
  Sibilla

  Apreciază

 48. sfinx667 zice:

  @Zambetel,
  drago si scumpo, pai nu-ti zasai ca m-am lipit de ardeleni cu care ma mandresc, au uitasi 🙂
  Tati Borgo e o mina de aur, un stejar la umbra caruia zborul sibilin se adapa mereu , e una din comorile mele de pret, il iubesc mult pe tati Borgo, sis, are o inima mare insa, si, o multime de fete in blogosfera si doar cativa ficiori de mare isprava, printre care duso moja Leo, cu care face echipa dacica, sunt cavalerii mei traci si dragi tare inimii si sufletului meu zapacit si sibilin 🙂
  Iti multumesc frumos pentru prezenta, si iti doresc o noua zi zambitoare ca tine si bogata in bucurii 🙂
  recunostinta si pretuire,
  Sibilla

  Apreciază

 49. sfinx667 zice:

  @ Tati Borgo,
  ziveli 🙂
  Am primit mail, ma straduiesc. Pana maine la pranz avem rezultat, pentru tati meu drag merita 🙂
  Va multumesc tati pentru ca ne sunteti alaturi si veniti cu completari atat de folositoare noua tuturor. Sa mai amintesc cat de drag mi-e tandemul pomenit deja tati ? Cred ca mi s-a dus buhul in toata blogosfera deja ca mi-s pacimasa si iubitoare foarte a cavalerilor traci 🙂
  Vorba mea dintotdeauna tati : tucu-va ca-mi sunteti tare, tare dragi !
  Calde imbratisari Tati Borgo si va doresc sanatate si ani multi caci iata, se inmultesc invataceii domnului profesor Ion Borgovan si asta e un motiv de mare bucurie , in atata vanzoleala si framantare politica, in mijlocul atator nemernicii de tot felul, iaca si un Stejar maret si intelept, si noi cei dornici in a invata ! Multumiri tati !
  recunostinta, respecte si pretuire,
  Sibilla

  Apreciază

 50. sfinx667 zice:

  @Quadratus,
  multam fain de vizita si musai te mai astept sa ma onorezi, te voi vizita la randu-mi, in rest ne auzim in Sala Secreta solomonarule drag 🙂
  Inca o data mult succes iti doresc si vreau sa stii ca sunt mandra de tine, te tii de treaba, nu obosesti nicicum. Felicitari !
  Sibilla

  Apreciază

 51. sfinx667 zice:

  @ Diogene73,
  atat cat mai exista oameni precum tati Borgo, duso Leo, tu, eu, Zamolxe, quadratus, adrift, Zambetel, si multi altii, nu ma tem si sunt optimista, pana la urma ai sa vezi ca va fi senin Cerul Sufletului acestui neam !
  Doar ca, noi toti va trebui sa depunem mai multe eforturi, va trebui sa punem la panoul rusinii nume precum Patapievici, sau Pipidi, de ex, astia nu au ce cauta a ne ponegri imaginea actului de cultura si imaginea tarii ! Trebuie demascati public si se impune clar sa-si depuna demisia personajul in cauza pe care personal nu-l pot numi om, caci nu merita, acest Patapievici trebuie sa-si vada de intortocheatele si discutabilele sale afaceri de toata jena, de promovarea imaginii tarii sa se ocupe iuibitorii de neam si tara, nu slugile baseciene .
  Iti multumesc pentru vizita, esti mereu binevenit !
  Impreuna si implicandu-ne, trecand de la vorbe la fapte vom reusi sa ne recastigam respectul in lume, caci, il meritam, trebuie sa credem in noi, trebuie ! E greu, da, suntem intr-un impas de urla si se zvarcoleste Burebista in mormant, dar nimic nu e imposibil !
  recunostinta,
  Sibilla

  Apreciază

 52. sfinx667 zice:

  @adrift,
  tucu-te de drag ce-mi esti, ia ghici tu cine m-a vizitat pe mine azi 😉
  Mare bucurie imi faceti adriftule drag, iti multumesc din suflet pentru cuvintele frumoase, da ma mandresc cu fiecare din voi, pe Zami nu-l stiu de azi de ieri si nu voi uita vre-o data ca mi-a fost alaturi intr-o perioada tare grea, e mai mult de un an de atunci, pentru mine va ramane mereu prospat, Zami e Zami, si noi toti stim ce vorbim, ma bucur sa am sansa a-l cunoaste si pentru ca m-a infiat neconditionat de sora de suflet !
  Si tu la fel adriftule, desi eu te-am mai zbuciumat uneori, tu mereu ai avut puterea sa ai rabdare cu firea mea navalnica 🙂
  calde imbratisari adrift, impliniri si fie sa se implineasca toate premonitiile mele daruite tie, cu multe luni in urma, sper ca iti aduci aminte 🙂
  Sibilla

  Apreciază

 53. sfinx667 zice:

  @ duso, duso… 🙂
  Cel din urma, mereu cel dintai , aripa mea cealalta, sufletul pereche 🙂
  Hvala lepo duso moja za sve !!!
  Zmej duso, zmej, samo zajedno 🙂
  Sburatorule drag iar ai sburatorit cu tati Borgo printre serenade si vorbe de duh pline de intelepciune, ati facut ce-ati facut si mi-ati suplinit cu cinste absenta, insa stiti bine ca am fost prezenta aici, cu sufletul si cu inima 🙂
  Prietenii nostri, de acum si ai tai duso, te vor indragi cand se vor obisnui cu felul tau inspirant la multe, eu ma voi limita sa girez pentru Sanzaianul meu , duso Leo 🙂
  Si nu ma mascari, sigur ca nu ai nevoie de avocati si reclama, dar nici nu ma poti opri, stii foarte bine !
  Oare mai e careva sa nu stie de ce sunt in stare Sibilla si duso Leo? 😉
  Ma crezi ca agenturili si serviciili, tta ziulica or monitorizat si notat pana si ” i-urile : mele scapate pe viteza, gandurile talica, articolul e scanat prin satelit si…. ioi si tulvai… dusooo, duso… lipsesc la nigieja me de suflet, dar am sufletul intreg si din nou zbor, si pentru asta ma simt binecuvantata 🙂
  No las ca vei tu de maine batakande de la tati Borgo, pe mine m-a ” cumintit ” nitel, nu mult ca mai recidivez si eu ca toata sibilina corcita, cum altfel, dar cu tine iar face echipa si iar imi veti mangaia sufletul cu ” nazbaiile ” voastre atat de dragi mie…. artificii si trambite, sa sune cornul in tata blogosfera, io-s floare de colt si va descant de la inaltime, Sfinxul vegheaza, si mai sunt si unicorn, deci, contati pe sibilina voastra 🙂
  volimte duso moja, laku noc, lepo sanijai, ramane cum am stabilit 😉 ( la nani ma refer duso… 🙂 )
  Sibilla
  P.S. nu te iert duso, maine musai niscaiva descantece muzicale pentru sve duse 🙂

  Apreciază

 54. sfinx667 zice:

  @moflea,
  scuze prietene, mii de scuze, am observat , zapacita cum ma stiti deja, cam tarziu comentul tau, ma ierti da?
  Multumesc pentru vizita si da, spiritele ard, dar benefic zic eu, ard a zbor 🙂
  Te voi ruga sa ma cauti maine cand ai timp ” dincolo ” 🙂
  O noua zi bogata in zambete prietene drag 🙂
  Sibilla

  Apreciază

 55. moflea zice:

  nu stiam ca trebuie sa imi raspunzi si mie ca doar nu am zis ceva la care sa primesc raspuns 👿

  Apreciază

 56. sfinx667 zice:

  @moflea, prietene,
  sigur ca te salut de fiecare data si iti multumesc pentru vizita pe blog, e firesc si normal, ma bucura vizitele tale 🙂
  O zi frumoasa iti doresc !
  Sibilla

  Apreciază

 57. Oroles zice:

  Eu zic sa nu va mirati prea tare daca Iisus ar avea o legatura cu dacii si Dacia . Sant sigur ca stiti despre tablitele sumeriene care vorbesc de un alt de geneza , de alt fel de ” zei ” , lucrurile stau putin altfel decat e voie sa se stie acum . Evreii au preluat foarte multe lucruri de la sumerieni le au condimentat cu istoria proprie , cu propriile razboaie si asa apar cartile pe care azi le consideram sfinte , adevarul e ca atat asupra scrierilor cat si asupra religiilor ( inclusiv crestinism ) s a intervenit brutal iar acestea au suferit modificari majore , acestea ajungand sa fie cunoscute in versiunile dorite de anumite persoane . Curios e ca asa cum am spus si in alte parti , evrei nu l considera pe Iisus adevaratul Mesia ei asteptand un Mesia razboinic alaturi de care sa conduca . Cum am spus am o varianta personala dar inca muncesc la ea . Mai ma documentez , dar tara asta a fost in mijlocul evenimentelor de prin anii genezei . Aia adevarata !

  Apreciază

 58. zamolxe zice:

  salut Oroles!
  Cauta-ma pe mirc sub nicul zamolxe.. poate te ajut la varianta ta cu informatii:)
  numa bine:)

  Apreciază

 59. ionborgo zice:

  @Oroles & Zamolxe,interesante pozitii cu referire la IIsus.Noi aici „discutam” dupa versiunea oficiala abisericilor crestine,dar s-ar parea ca si punctele voastre de vedere sa fie valabile.Repet,interesante supozitii si nu lipsite de un sambure de adevar.Recunosc ca nu detin date concrete cu referire la originea lui IIsus.IonBorgo.

  Apreciază

 60. zamolxe zice:

  nene borgi, respecte!:)
  cand am sris articolu am avut în vedere urmatoru lucru: Noul testament ste o carte scrisă de initiati prin urmare nu o sa aflam trimiteri exacte pentru ca ei lucreaza cu simboluri din oricarei descrieri aspect mitic.Prin urmare am purces la dezlegarea simbolurilor gasite aici si în evangheliile apocrife si a iesit asta:)
  tot respectu:)

  Apreciază

 61. zamolxe zice:

  tata borgo
  scuze de stalcirea nick-ului….eram grabit ca lucram…. sper sa nu fie cu supărare!:)

  Apreciază

 62. ionborgo zice:

  La varsta mea merge si Nene Borgo si Mos Borgo ,asa ca important este ce dorim a spune si asa cum am mai spus pe acest blog nu au loc impostorii ci oamenii eruditi in specialitati si domenii.Invatam unii de la ceilalti si acest lucru mi se pare esential .Diferenta dintre noi si ceilalti este ca avem o curiozitate peste medie directionata spre cunoastere.O fi si asta ceva tot genetic 😛 😛 😛
  Cu respect…..Borgo.

  Apreciază

 63. sfinx667 zice:

  Ma bucura sa vad dialog constructiv si oameni de mare valoare aproape de Sfinx 😉
  @oroles,
  multumiri pentru vizita prietene, si poate ca intr-o zi ne vei impartasi si noua din ideile si parerile tale, esti oricand invitat la loc de cinste, poti posta sub semnatura ta orice, sa iei in calcul aceasta oferta, e total dezinteresata, sau, fa-ti un blog personal, pentru ca avem nevoie de informatii si valori 🙂
  @Zami,
  tati Borgo este profesorul Ion Borgovan, un OM deosebit, ti-ai dat seama singur constat cu multa bucurie 🙂
  Nu vei scapa usor de noi Zami, vrem si alte articole si cate ceva din poeziile tale 🙂
  O seara placuta prieten drag!
  Sibilla
  @tati Borgo,
  Sigur ca genetic, cum altfel 🙂
  De unde si pana unde ” mos „….asta nu permit !
  Sunteti precum bradul tati, nu ne pacaliti, aveti un suflet mare, tanar plin de vioiciune si laturi frumoase 🙂
  O seara placuta tati meu drag 🙂
  Sibilla

  Apreciază

 64. leo zice:

  Ba să permiţi, Sibillino, să permiţi! Că şi pe Moş Crăciun noi, aiştia rămaşi în mintea copchiilor, tot cu drag îl aşteptăm, chiar de-i moş… Ş-apoi nu vezi că nu e să permiţi tălică, ci să-şi permită careva să aducă vorba despre moşi atunci când are a face cu aşa şturlubatic sprinţar! Nu vezi că, până schimbăm noi vitezele, tati Borgo a şi dat o raită prin juma de blogosferă?!
  Brad zici? De studiat problema, da brad sigur nu-i, că nu-i aşa esenţă moale… Ş-apoi p-acolo, prin Ardeal, uiţi, iar uiţi Sibillino, că la mare cinste-i gorunul, nicidecum bradul…

  Apreciază

 65. sfinx667 zice:

  @duso…corectez, izvini 🙂
  GORUN sa fie !!!
  )()()(

  Apreciază

 66. ionborgo zice:

  Niko,pot eu sa te contrazic?Pot dar nu vreau!Noapte buna,tata Borgo fost Mos:):)

  Apreciază

 67. sfinx667 zice:

  Tati, tati 🙂
  Multumesc tati 😉
  Noapte buna si tot ce va doriti implinit sa fie 🙂 Mi-e tare bine mie la umbra si racoarea gorunilor mei dragi 🙂
  Sibilla

  Apreciază

 68. siR`din`nori` zice:

  Tulai ,ce „splendoare in blog” ! 🙂
  Sunt pe fuga ,onorata boierime spirituala insa e musai sa pun si eu creionul langa al dumneavoastra ,fie si pentru cateva secunde.
  Bine punctat as spune …si cu toate ca mai sunt multe de „ivit” poti intrezari conturul…
  „Zeii mor odata cu ultimii lor credinciosi” . Cat despre mine…sunt geto-dac.
  Reverente!

  Apreciază

 69. sfinx667 zice:

  @Sir,
  🙂
  Tu mereu esti pe fuga :))
  Geto-dac de…Valiug sau Cimisoara Sir , hm?
  Multamim pentru popas, alteta 🙂
  O saptamana bogata in impliniri Sir, si calde imbratisari de la Zoran destinate cum altfel… printesei Maria 🙂
  Sibilla

  Apreciază

 70. zamolxe zice:

  Sirule respecte:)
  io vreau doar sa-mi trezesc neamu din letargie sa stie cine am fost si daca ajuta Dumnezeu cine o-m fi (apropo cu tilu asta o sa gasesti un articol de-a meu pe blogu lui Quadratus 🙂 – )….mai sunt si altii ca mine.. nadajduiesc ca nu-s singuru:)
  stima de la zamolxe!:)

  Apreciază

 71. ionborgo zice:

  @Zamolxe!

  Bine le zici si bine le faci frate daco-get!:)
  Al tau intru istorie veche,IonBorgo.
  P.S.Ce-ti spune Arcalia(jud.BN) dar Ilisua (acelasi judet)dar Ditrau(Hr,) sia altele mai ales din muntii orastiei ,a Sebesului ai Al Apusenilor?Mie Multe!

  Apreciază

 72. zamolxe zice:

  ion borgo sanatate si respect!
  cred ca-mi spune la fel de multe ca si dvs! m-oi ocupa si de astea da toate la vremea lor:)
  cu respect zamolxe

  Apreciază

 73. Anis zice:

  ziua buna tuturor!

  Biblia spune că Iisus s-a născut la Bethleem Efrata, a copilărit la Nazaret şi a trăit într-o familie evreiască de meşteşugari, din Capernaum, în Galileea, în nordul Israelului. La vârsta de 30 de ani a renunţat la slujba de tâmplar, dedicându-şi timpul învăţăturilor şi tămăduirii celor bolnavi, cutreierând pe jos prin întreaga ţară evreiască.
  Maria din Nazaret sau Fecioara Maria (din ebraică Miryam מרים; n. aprox. 17 a.C. prob. în Ierusalim, Iudeea – d. aprox. 45 p.C. prob. în Efes, Asia Mică) a fost, conform scrierilor Noului Testament, mama lui Iisus din Nazaret. Conform proto-Evangheliei după Iacob a fost fiica lui Ioachim şi Ana. Conform Noului Testament, în momentul conceperii lui Iisus Cristos, fapt ce i-a fost revelat de Arhanghelul Gavriil, ea era logodnica lui Iosif din Nazaret. În tradiţia creştină (ortodoxă, catolică, anglicană şi luterană), precum şi în cea musulmană, a rămas prin minune virgină în timpul conceperii şi naşterii lui Iisus.

  zamolxe,nu vreau sa te supar….dar nu crezi ca dzeu ar fi vrut sa aiba un fiu cu totul special(prin trasaturi fizice si intelectuale deosebite) ,deosebindu-se astfel de cei din jur,evreii(cu barba neagra si privirea incruntata)..pt simpluL fapt ca EL ERA FIUL TATALUI?? 🙂
  dzeu l-a creat pe fiul lui asa cum si l-a dorit!!!!dar asta nu inseamna ca a fost DAC… :)))
  recunosc insa ca mi-a placut articolul…. 😉
  numai bine va doresc!

  Apreciază

 74. zamolxe zice:

  Anis 🙂
  io am spus.. de acolo încolo fiecare crede ce vrea:)
  Dar credinţa mea e ca Isus ca personaj Istoric afost dac o spun toate evangheliile inclusiv alea necanonice. în subtext.

  Apreciază

 75. DENIV zice:

  buna ziua
  intru si eu cu o singura specificatie
  pana ajung sa va citesc cu totul
  ma iau de paragraful cel mai de sus al lui
  ZAMOLXE:
  fiul lui DAVID(regele) insemnand ca Issus fiind pe pamant era logic si uman sa aiba si el parinti pamanteni asa cum si noi pamantenii avem parintii nostri (cresteti si va inmultiti)
  avem si parintii spirituali(nashii)oare de ce?
  si TATAL nostru din ceruri este DZEU
  interpretarile Bibliei si a multor manuscrisuri gasite la Marea Moarta, tot ce tine de cavalerii TEMPLIERI etc, nu ar trebuii sa ne induca in eroare si sa rasturnam inceputul acelui inceput(crede si nu cerceta)
  iar in ceea ce priveshte faptul ca issus ar fi fost dac
  vai cata prostie
  pai dacii erau un popor de barbari
  de unde si pana unde Issus invatzatorul acel Mesia sa fi fost barbar.o va pomeniti ca evreii si romanii l-au furat de la daci si l-au crucificat ca nu au putu romanii cucerii DACIA.ca si rad pana crapa geamurile vecinilor.
  ca ma si duceti in pacate
  tulai oameni
  treziti-va
  nu va lasati manipulati de imaginatii stiintifico fantastice,istorii scrise sub impulsul paranoii si obsesii religioase
  no am sa mai revin
  astept comentariile voastre
  referitoare la postarea mea lejera

  Apreciază

 76. leo zice:

  Duşo, o traducere în limba română pentru delirul de mai sus ai? Că văz că unora le-a dat deja mustul în fierbere de le-a lichefiat neuronul ăla solitaire, de nu-s în stare să lege de-o idee într-un toptan de cuvinte irosite inutil…

  Apreciază

 77. siR`din`nori` zice:

  O „postare lejera ” ,abundenta in discrepante si izbitor de marginita ma inghesuie sa iau …umil ,act de prezenta .
  Stimata persoana , DENIV ,nu va obliga nimeni sa considerati reale sau nu postarile lui Zamolxe insa data viitoare poate va inarmati cu maniere si cu mai multa documentatie ,evident.
  Numai bine !
  Zamolxe ,stima !

  Apreciază

 78. sfinx667 zice:

  O seară binecuvântată vă doresc 🙂
  Zamolxe este în măsură să răspundă oricăror interpelări, mă bucură tare mult să constat că, Cerberul meu drag e la datorie, că prietenii mei de suflet sunt aici de veghe, când sibilina bântuie pe miriştile ei cu alte treburi, vă mulţumesc dragii mei cavaleri traci 🙂
  @DENIV,
  Vă va răspunde cu siguranţă Zamolxe, autorul articolului, o corecţie pentru domnia dumneavoastră, Iisus, se scrie cu doi ” I ” necum cu doi ” s ”, dacă veţi citi , veţi afla şi de ce cu doi şi nu cu un singur ” I ” !
  În Sfânta Scriptură nu scrie nicăieri ” crede şi nu cerceta ”, aceasta e cea mai mare prostie pe care nu doresc să o aud din partea nimănui ! Multe culturi se folosesc de aceasta minciună sfruntată pentru a-şi piti ignoranţa şi absenţa unor răspunsuri pentru cei care le doresc, pe bună dreptate zic eu, de această expresie, anapoda transmisă şi vehiculată cameleonic ! Nici Dumnezeu, nici Iisus nu sunt împotriva cercetării, a răspunsurilor la întrebări, da, suntem îndemnaţi la credinţă, prin propria noastră decizie, nu altfel, dar nu să fim ignoranţi !
  Există o bibliografie stufoasă de lecturat, posibil să discutăm după ce o vom fi aprofundat cu toţii.
  Vă sugerez să citiţi mai multe studii dacologice, postarea aşa zis lejeră sună mai degrabă a altceva …. nici unul din prietenii mei nu sunt nici necitiţi şi nici ignoranţi, v-aţi avântat cred pe teren necunoscut, sunt oameni care lucrează şi studiază, fac cercetări în acest sens, sper că nu ne-aţi confundat din pricina micilor glume cu niscaiva preşcolari 😉 :))
  Aşteptăm argumente serioase de data aceasta, care să vă susţină remarcile de mai sus !
  Noapte senină !
  Sibilla
  @duşo Leo,
  traduceri am, şi-n sârbă şi-n română 😉 🙂
  Cea în română zice : ” a încerca marea cu degetul ” din pricină că, ” toţi trăim sub acelaşi Cer, dar nu toţi avem acelaşi orizont ” …. sibilina ştie că limba poate fi mai ascuţită decât sabia, doar că rareori folosesc armele, sunt un om paşnic, însă nu e bine să fiu subestimată 🙂
  Mi-a transmis câte ceva Sibilla Erithreea, Dacica, hm, duşo ? 🙂
  Traducerea în sârbă zice, ti si moje Cerber, hvala lepo … 🙂
  Să zic şi-n rusă ? Dobro ! Davai tavaris ! 😉
  Duşo, eu zic că există un scop, apropo de utilităţi , inutilităţi, obiective şi scopuri, vom vedea cu siguranţă , zajedno ( cât lipsesc eşti boss, şi când sunt eşti Cerber Şef , fă ce ştii şi cum doreşti )
  Noapte binecuvântată duşo !
  @siR`din`nori`,
  Perioada preistoriei e fascinantă, adevărat 🙂
  Stimă pentru Zamolxe din partea tuturor, merită !
  calde îmbrăţişări druje Ljuba j hvala ,
  Sibilla

  Apreciază

 79. DENIV zice:

  mai
  lasati-ma cu scrierile corecte sau nu
  nu sunt la un examen de definitivat
  si nu imi doresc afisharea talentelor prin scriptologie
  mai cititi exact postarea mea
  am specificat ca va mai studiez postarile
  hai sa nu intram in polemici,iar in ceea ce priveshte documentatia de care am avut parte si o mai am
  nu cred ca este momentul sa o expun dat fiind raspunsul acid si zeflemitor de care ati dat dovada
  mai credeti in DZEU?
  cand veti crede voi revenii.
  DZEU sa va lumineze

  Apreciază

 80. sfinx667 zice:

  D-zeu e prescurtarea de la Dumnezeu !
  Dumnezeu e acelaşi cu Zamolxe – Zeul, Iisus e Zamolxe -învăţatul… 🙂
  În zeflemea continui matale a te adresa, observ că argumente pertinente ioc… 🙂
  Zamolxe să fie cu noi toţi ! Dumnezeu să ne binecuvânteze pe noi pe toţi !
  Vorbesc limba română, se observă da ?
  Reveniţi paşnică, altfel e praf de nouri orice încercare de … poate ne spuneţi exact de ce ??!
  Aşteptăm argumente cu mare răbdare, pentru a dialoga, dacă doriţi monolog însă, pe blogul acesta doar eu, Zamolxe şi Cerberul , Sfinxul, avem acest drept !
  Vă sugerez să intraţi cu inima deschisă pe aceste mirişti, bocancii la intrare !
  Sibilla

  Apreciază

 81. leo zice:

  Ei, asta-i bună! De parcă n-ai ştii că prin coclaurile canadiene 😉 prin care bântuie anumite stafii nu se intră nici măcar în cada din baie fără bocanci asortaţi (la grosime) cu obrazul… 😆

  Apreciază

 82. sfinx667 zice:

  Tulvai , duşo :))
  Pe redute, tigrule ! Fii leu(o) !
  😉 🙂
  Doamne, mulţamu-ţi că am Cerber !
  Sibilla

  Apreciază

 83. zamolxe zice:

  tatuca DENIV
  io stiu una si buna si numai orbii nu vad un lucru
  Cate icoane creştine ai vazut cu Isus având trasaturi iudaice.. nici una .. ba una rembrand Cina din Emaus.. da cu o floare nu se face prmăvara
  Sa-ti mai spun ceva evreii ierau departe de a crede într-o divinitate la care sa aibă dreptul sa-i pronunte numele aşa cum faceau Isus şi dacii… o fi fost Isus esenian.. poate numai ca esenienii erau discipoli dacilor v. Învataătorul reptăţii
  Si vb celor de pana acuma.. nu te avanta fara argumente în buna regula! De ce te deranjeaza asa de tare ca Isus era dac? As fi mai curios de asta decat de argumentele solide de care ai dispune:)
  Ar fi bine să mai tragi cu ochiu si prin cartea aia de se numeste „Codul Bunelor maniere”
  NUma bine….Zamolxe sa te lumineze sa pricepi:)

  Apreciază

 84. sfinx667 zice:

  Chiar aşa, Zami, oare pe cine şi mai ales de ce, ar deranja ?
  Calde îmbrăţişări prietene drag !
  Împliniri de suflet îţi doresc şi …. zâmbeşte 🙂
  respecte şi preţuire, Zami,
  Zamolxe să fie cu noi toţi !
  Sibilla

  Apreciază

 85. leo zice:

  Duşo, hai că aflai în ce instutuţie culturală şi-a cătat amicul tălică, denimu, argumente cu privire la rolul dacilor în formarea codrului ăstuia român atât de plin de uscături… Ie goldăn-bloggăr ş-aista… 😉
  http://www.peteava.ro/video/material/35180

  Apreciază

 86. Observatorul zice:

  Va venii ziua in care, cu toţii ne vom întoarce la rădăcini.
  Suţinerea trăirii benefice a prezentului şi a proiectelor de viitor înalte, este un semn de elevare, dar dacă nu reuşim să ne amintim, să ne cunoaştem trecutul,avem o mare problemă. Pierdem startul.
  Studiez de mai mulţi ani subiectul în discuţie şi vă pot spune că autorul articolului este foarte aproape de anumite rezultate pe care le-am obţinut şi eu în urma unor cercetări mai speciale în direcţia şcolii Zalmoxiene.
  Dar, imi cer iertare, astfel de subiecte nu pot fi tratate,nici măcar aşa ca fapt divers, pe această cale.
  Din acest punct de vedere nu sunt de acord cu autorul articolului.
  Aminteşte-ţi de mărgaritare Sami, aminteşte-ţi.
  Nu va jucati cu lucrurile sfinte dragilor, nu va jucati.
  Cu prietenie, Ioan

  Apreciază

 87. quadratus zice:

  observatorule sa traiesti!
  NU ma joc cu lucrurile sfinte… din contra:).. dar o venit vremea sa se stie barem în parte.. mai sunt chestii pe care nu le-am spus:) şi nici nu o sa le spun doar le las aşa sa se subînteleaga:).Nu dau din margaritarele neamului nimanui!
  NUma bine:)
  zamolxe

  Apreciază

 88. sfinx667 zice:

  @Zamolxe ,
  🙂
  Dobrodosli Zami, nu ne-ai uitat 🙂
  numai bine ,
  Sibilla

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.